Opinie over het thema Leefbaarheid

VEELERVEEN – Tot voor kort hield ik mij niet bezig met mijn leefomgeving en milieuvraagstukken. Zo’n drie jaar geleden ben ik lid geworden van de PvdA. Ik zag om heen hoe mijn leefomgeving steeds veder achteruit ging. Ik wilde niet langer aan de zijlijn staan en via het lidmaatschap, als lid van de PvdA proberen invloed uit te oefenen op mijn leefomgeving.

Politici, bestuurders als wel ambtenaren hebben hun mond vol van leefbaarheid en schrijven dit op in hun verkiezingsprogramma’s en beleidsstukken. Toch zie je de leefbaarheid in je omgeving in snel tempo achteruit gaan. Hoe kan dit? Politieke partijen en haar leiders zijn alleen met partijpolitiek en eigenbelang bezig. Zij denken op korte termijn in plaats van dat zij voor de lange termijn visie ontwikkelen. In de DvhN van 11 juni spreekt VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse de verwachting uit dat melkveehouders in Groningen hun bedrijf fors kunnen uitbreiden. Vorig jaar maart, zo stelt Mirjam Wulfse, dreigde de meerderheid van de Provinciale staten de melkveehouderij op slot te zetten op een bouwblok van twee hectare. Op dat moment lag er een moratorium met betrekking tot grootschalige intensieve veehouderij dat voorzag in een bouwblok van ten hoogste 2 hectare. De fractie voorzitter van de VVD pikte dit niet en heeft haar coalitiepartner dit dan ook laten weten.

Het gevolg, van deze achterkamer politiek, is bekend. De provincie Groningen biedt nu onbeperkt ruimte aan de intensieve veehouderij en legt verantwoordelijkheid bij gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de vergunning die is verleend aan een boer in Rhedeveld bij Vlagtwedde dat een bedrijf ontwikkeld van plus minus 2000 koeien.

Ik erger mij kapot over het gedraai van de politici en bestuurders in provincie en gemeenten met betrekking tot uitbreiding megastallen als wel hoe zij windmolenmaffia alle ruimte geven.

Het gaat allang niet meer om dieren welzijn maar om het de milieuschade die de intensieve landbouw en veehouderij met zich mee brengt. Zoals u weet veroorzaakt de intensieve landbouw en veehouderij problemen met stikstof, fijnstof en is er verhoogde risico op dierziekten als BSE, Q-koorts en vogelgriep. Ook wordt door het uitrijden van steeds meer mest het oppervlaktewater, het grondwater kwaliteit als wel de drinkwater voorziening ernstig bedreigd. Weidevogels nemen in aantal af door de overbemesting. Veilig zwemwater, zonder blauwalg, is in de provincie Groningen bijna niet meer te vinden. Inmiddels is voldoende aangetoond dat door het gifgebruik door de intensieve landbouw onze insecten populatie met uitsterven worden bedreigd. De Staatssecretaris van Milieu heeft ontheffing verleend voor het bestrijdingsmiddel Dimilin. Dit om de Tijgermug te bestrijden. Het gif wordt in de natuur nauwelijks afgebroken en is in de meeste landen gewoon verboden.

Ook heeft zij vrijstelling verleend voor het middel Spinosad om de Aziatische fruitvlieg te bestrijden. Dit middel is giftig voor bijen, regenwormen, vissen en waterorganismen. Positief is dat in 2015 de verkoop aan particulieren van glysofaat, Roundup is verboden. Nu de boeren en Europa nog. Met betrekking tot de windmolenproblematiek gaat het allang niet meer om CO2 reductie immers alle schone gasgestookte energiecentrales staan uit en er wordt volop met goedkopen kolen uit Amerika gestookt. Men onderschat de impact en de overlast die een windmolenpark op een leefomgeving als Meeden heeft. Hier spreek ik uit ervaring met Duitse windmolens aan de grens bij Bellingwolde. Zoals u weet wordt er in het Westerwolde gebied 400 hectare omgebouwd naar natuurgebied in het kader van de ecologische hoofdstructuur. Hier past geen grote intensieve landbouw en veehouderij als wel windmolens in. Duurzame grond gebonden familiebedrijven zouden wel een bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling in dit gebied.

Ik ben inmiddels op veel bewonersavonden geweest met betrekking tot megastallen en windmolenproblematiek. De uitkomst is telkens het zelfde dat de burgers, onze kiezers dit niet in hun leefomgeving wil. Er is geen draagvlak Ik sprak er over met Diederik Samson ook hij was van mening dat je windmolens niet te dicht bij mensen moet plaatsen maar bijvoorbeeld in de Eemshaven. Anders verlies je draagvlak. Dat is inmiddels wel vast komen te staan. De provincie Groningen is mooi en als je de politici en bestuurders goed beluisterd zouden zij graag in willen zetten op toerisme. Dit ook om werkgelegenheid te creëren. Werk en inkomen heeft ook alles te maken met leefbaarheid. Je wilt deelnemen aan de samenleving. Helaas gaat toerisme en intensieve landbouw en veehouderij niet samen. Onze Politici en bestuurders zouden de durf en lef moeten tonen eens een keus te maken tussen intensieve landbouw, veehouderij of maximaal inzetten op natuur en toerisme.

Laten wij maximaal inzetten op natuur en toerisme. Laten wij de mensen uit de Randstad de rust en ruimte bieden, die zij zelf ontberen, tijdens hun vakantie in onze mooie provincie Groningen. Leefbaarheid is van en voor iedereen. Om onze leefomgeving leefbaar te houden heeft een ieder daar zijn verantwoordelijkheid in. Je gooit geen afval in de natuur en houd rekening met je medemens. Ik zou graag een oproep willen doen aan een ieder om ook niet langer aan de zijlijn te blijven staan te roepen. Sluit je aan bij een vereniging of een politieke partij waar jij je thuis voelt. Op deze manier kun je invloed uit oefenen op je eigen leefomgeving en zelf verantwoordelijkheid nemen. In mijn opinie hebben wij allen het zelfde belang, los van politieke kleur, namelijk onze omgeving leefbaar houden.

Kies je er voor om het over te laten aan onze huidige politici en bestuurders dan weet je een ding zeker dan komen er windmolens en megastallen in je leefomgeving met alle gevolgen van dien. Zij liggen daar geen nacht wakker van. Na de provinciale verkiezingen zijn zij toch weg met een riante wachtgeldregeling. In 2015 vind weer de provinciale verkiezingen plaats. politici hebben sterk de neiging om voor de verkiezingen over bovenstaande onderwerpen onomkeerbare besluiten te nemen. Mij lijkt het zinnig om bovenstaande problematiek onderwerp te laten zijn van het verkiezingsprogramma. Hebben we eindelijk wat te kiezen.

Of er “gaat niets boven Groningen;”. Of “gaat er niets boven Groningen, of kan ik voor problemen met stikstof, fijnstof en verhoogde risico op dierziekten als BSE, Q-koorts en vogelgriep net zo goed naar Brabant op vakantie”?

Willem Bouma, Veelerveen