Bellingwedde geeft signaal af aan nieuw provinciebestuur

Wedde Raad Gemeente vindt nieuwe Omgevingsverordening te beperkend

WEDDE – Na de gemeenten Menterwolde en Stadskanaal heeft ook de gemeente Bellingwedde forse kritiek geuit op de nieuwe Omgevingsverordening. Het college van B&W heeft haar zienswijze ingediend op de ontwerp-Omgevingsverordening en ontwerp-Omgevingsvisie. Volgens wethouder Bart Huizing (PvdA) is het document te gedetailleerd en hebben gemeenten te weinig speelruimte om zelf beleid te maken.

Het provinciale beleid op het gebied van ruimte, verkeer en vervoer, milieu en water is volgens Huizing te complex en te gedetailleerd. Het vorige provinciebestuur (PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie, red.) kwam vlak voor  de verkiezingen met de ontwerp-Omgevingsverordening en ontwerp-Omgevingsvisie. De gemeenten Menterwolde en Stadskanaal lieten hun ongenoegen in een eerder stadium blijken in Groot Groningen, de gemeente Bellingwedde volgt nu dus. In de procedure voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie konden gemeenten hun zienswijze indienen, Bellingwedde heeft daarop een document van liefst zestien pagina’s ingediend waarin vermeld staat wat de Westerwolder gemeente aangepast wil zien. “We geven inderdaad een signaal af naar het nieuwe provinciebestuur”, aldus wethouder Bart Huizing.
“De nieuwe verordening is nog een initiatief van het vorige provinciebestuur. Alleen, tijdens de coalitieonderhandelingen heeft het nieuwe college aangegeven deze visie een stap in de goede richting te vinden. Dat gaat ons te ver, vandaar dat we middels onze zienswijze de provincie hebben gevraagd er nog eens goed naar te kijken.” De gemeente Bellingwedde mist vooral een gebrek aan vertrouwen bij het provinciebestuur.
“Als je kijkt naar de regelzucht in de nieuwe verordening is deze uitgebreid ten opzichte van de vorige. En dat stelt ons teleur. Vooraf hebben we tijdens bestuurlijke bijeenkomsten meerdere malen onze punten aangegeven en daar is door het toenmalige college niets mee gedaan. Er is niet geluisterd naar de bestuurders van de gemeenten. De gemeenten worden op deze manier uitvoerende organisaties van wat de gemeenten willen. De provincie Groningen gaat op de stoel van de gemeenten zitten.”
Herindeling
Een passage in de ontwerp-Omgevingsverordening zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij wethouder Huizing. Mogelijke herindelingspartners zouden in het nieuwe plan hun toestemming moeten geven wanneer de gemeenteraad van Bellingwedde de bouw van een woning of de uitbreiding van een bedrijventerrein toestaat. “Er wordt dan voorbijgegaan aan de autonomie van gemeente als zelfstandig bestuursorgaan. De provincie Groningen lijkt sturend op te treden richting de door haar gewenste herindeling. Volgens mij moet de Omgevingsverordening gaan over de ruimtelijke ordening en niet over de toekomstige herindeling”, aldus de bestuurder.
De gemeenten en waterschappen konden tot 29 april jongstleden reageren op de ontwerp-Omgevingsverordening. De nieuwbakken gedeputeerde Fleur Gräper (D66) gaat met dit dossier aan de slag. De verwachting is dat Provinciale Statren van Groningen in november van dit jaar de Omgevingsverordening en Omgevingsvisie definitief vaststellen.