Mogelijk asielzoekerscentrum in Oldambt

WINSCHOTEN – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Oldambt het verzoek gedaan mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Op basis van de internationale ontwikkelingen en de toegenomen vluchtelingenstroom ziet het Oldambtster college het als een morele plicht en een sociale verantwoordelijkheid van de gemeente om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. Daarom wil het college onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen een geschikte locatie gevonden kan worden voor de opvang van asielzoekers.

Het COA heeft aangegeven dat een nieuwe locatie voor de opvang van asielzoekers voor de langere termijn wordt gezocht voor ongeveer duizend asielzoekers. Het college van B&W heeft een startnotitie aan de gemeenteraad aangeboden. Het gaat om een AZC dat maximaal duizend asielzoekers op één locatie zal opvangen en minimaal tien jaar in de gemeente Oldambt zal bestaan. Ook moet een AZC extra werkgelegenheid opleveren, terwijl de gemeente aangeeft dat de veiligheid van betrokkenen is gewaarborgd.

De bespreking van de startnotitie staat geagendeerd voor de commissievergadering van 8 juni. Op 22 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over de kaders waarbinnen het college de realisatie van een AZC vorm moet geven