Menterwolde onder preventief begrotingstoezicht

GRONINGEN – De provincie Groningen plaatst voor het jaar 2016 één nieuwe gemeente onder preventief begrotingstoezicht: de gemeente Menterwolde. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten. Het eerdere toezicht op de gemeente Ten Boer blijft gehandhaafd. Zolang de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in een herindelingsproces zitten, blijven beide gemeenten ook nog onder toezicht. De overige 19 gemeenten worden onder repressief toezicht geplaatst.

Het toezicht houden op gemeentelijke financiën is een wettelijke taak van de provincie. GS besluiten gemeenten onder preventief toezicht te plaatsen wanneer de gemeentebegroting voor het komende jaar geen structureel en reëel evenwicht vertoont en dit evenwicht volgens de meerjarenraming ook de komende jaren niet wordt hersteld. Het onder preventief toezicht plaatsen betekent dat een gemeente voor de begroting voor 2016 en voor wijzigingen op deze begroting de voorafgaande goedkeuring moet hebben van GS. GS kunnen in de loop van 2016 hun goedkeuring aan de betreffende begroting verlenen als een gemeente dusdanige reële maatregelen neemt dat GS mogen verwachten dat deze leiden tot een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting.
Dit begrotingstoezicht is gebaseerd op de Gemeentewet en geldt voor de gemeenten Ten Boer en Menterwolde. De gemeente Menterwolde is onder toezicht geplaatst omdat deze gemeente geen structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting heeft gepresenteerd. De gemeente Ten Boer wordt onder toezicht geplaatst omdat deze gemeente is aangewezen op extra rijkssteun op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.
Naast het begrotingstoezicht op grond van de Gemeentewet bestaat er ook begrotingstoezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hebben in januari 2014 een herindelingsontwerp vastgesteld en vallen op grond daarvan onder het preventieve arhi- toezicht.