Verkeerssituatie kruising Kerklaan-Molenweg wordt aangepakt

Maatregelen Oosterweg en kruispunt Kerklaan – Molenweg

HAREN – Het college van B&W heeft besloten het kruispunt Kerklaan-Molenweg tijdelijk te wijzigen in een voorrangskruispunt, waarbij het verkeer op de Molenweg-Kromme Elleboog voorrang krijgt op het verkeer op de Kerklaan-Kromme Elleboog-Jachtlaan. Daarnaast is besloten om de afsluiting van de Oosterweg voor alle verkeer te wijzigen in een afsluiting met doorgang voor fietsers en voetgangers.

Sinds afgelopen mei is de Oosterweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is gedaan om te voorkomen dat bouwverkeer conflicteert met (doorgaand) fietsverkeer. Inmiddels is deze maatregel geëvalueerd en is de conclusie dat fietsers en voetgangers weer gebruik kunnen gaan maken van de Oosterweg. Voor het autoverkeer blijft de afsluiting gehandhaafd. Dit vanwege de beperkte ruimte op de Oosterweg en omdat wij willen voorkomen dat bouwverkeer via de route Kromme Elleboog – Molenweg gaat rijden. De maatregel gaat 17 december a.s. in.

Maatregelen op kruispunt Kerklaan-Molenweg
Na de zomervakantie is het door de ingebruikname van het nieuwe Zernike College drukker geworden op het kruispunt Kerklaan-Molenweg. Met name tijdens de ochtendspits ontstaan hierdoor onwenselijke situaties. Wij hebben hier verschillende klachten over gekregen, waarbij omwonenden en verkeersdeelnemers nadrukkelijk hebben verzocht om een oplossing. Daarom zijn er sinds september jl. verkeersregelaars ingezet om de verkeersveiligheid op het kruispunt voor met name de jonge fietsers te verbeteren. Parallel is gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Op het kruispunt van de Kerklaan met de Molenweg wordt in januari 2016 tijdelijk een voorrangssituatie gecreëerd, waarbij het verkeer op de Molenweg-Kromme Elleboog voorrang krijgt op het verkeer op de Kerklaan-Kromme Elleboog-Jachtlaan. Dit schept duidelijkheid voor het verkeer, verbetert de verkeersveiligheid en bevordert de doorstroom over de ontsluitingswegen. Vanaf dat moment gaan de verkeersregelaars ook weg. Het openstellen van de Oosterweg voor fietsers en voetgangers lost ook deels de onwenselijke situatie op het kruispunt Kerklaan-Molenweg op. Immers, de verwachting is dat daardoor meer fietsers weer gebruik gaan maken van de Oosterweg en het kruispunt niet meer hoeven te gebruiken.

Planning
Het creëren van een voorrangssituatie op de kruising Kerklaan-Molenweg is een tijdelijke maatregel. In 2016 verwachten wij aan de slag te gaan met de Fietsroute Plus: een fietsroute over de Jachtlaan en Kerklaan met ruimte en voorrang voor fietsers als uitgangspunt. Daarnaast gaan wij aan de slag met de reconstructie van de Jachtlaan. Omdat wij zo min mogelijk overlast willen veroorzaken voor bewoners en het verkeer, combineren wij deze werkzaamheden zoveel mogelijk met elkaar. Daarom kunnen wij een definitieve verkeerssituatie nu nog niet realiseren. De tijdelijke voorrangssituatie op de kruising Kerklaan-Molenweg blijft dus gehandhaafd totdat het kruispunt wordt gereconstrueerd vanuit de Fietsroute Plus. Wij verwachten begin 2016 hierover een inloopbijeenkomst te organiseren.