Provincie Groningen presenteert nieuwe plannen Energietransitie

GRONINGEN – Energiebesparing, duurzaam opwekken van energie en een nieuw energiesysteem dat gericht is op de opwekking en opslag van duurzame energie; dat zijn de hoofdlijnen van het Programma Energietransitie 2016-2019 dat het College van GS heeft vastgesteld.

Met deze drie actielijnen wil het Groninger College een versnelling in de energietransitie brengen. In de afgelopen maanden heeft de provincie met gemeenten, vele kennisinstellingen, bedrijven, energie-experts en inwoners gesproken over het gezamenlijk uitvoeren van deze ambitie.

Voorop lopen in transitie

In haar coalitieakkoord ‘Vol vertrouwen’ schrijft de provincie dat ze een forse bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Dit levert banen op, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en laat zien dat we met minder aardgas af kunnen. Groningen heeft hiervoor een gunstige uitganspositie. Gedeputeerde Nienke Homan: ‘wij zijn de energieprovincie van Nederland en willen dat ook blijven. We hebben hoogwaardige kennisinstellingen op gebied van energie en een groot economisch energiecluster. Maar met de aardbevingen ondervinden we hier heel direct de nadelige gevolgen van fossiele energiewinning. Daarom willen we de komende jaren grote stappen maken in de overgang naar schone energie om in 2050 als provincie volledig energieneutraal te zijn.’

De provincie wil en kan deze transitie onmogelijk alleen doen. Daarom heeft gedeputeerde Homan in de afgelopen maanden tientallen gesprekken gevoerd met inwoners in onze provincie. Inwoners die vanuit hun werk betrokken zijn bij het onderwerp, mensen die al grote stappen hebben gemaakt in hun eigen leefomgeving, bedrijven, waterschappen en de Groninger gemeenten. Homan: ‘In de gesprekken merkte ik dat de urgentie om grote stappen te zetten breed wordt gedeeld. Wel waren mijn gesprekpartners kritisch over de rol die de provincie kan spelen in de transitie. Daarom hebben we in ons programma ook nadrukkelijk aandacht besteed aan wat wij als provincie kunnen doen.’

Drie actielijnen

In het programma Energietransitie focust de provincie zich op drie hoofdlijnen te weten, energiebesparing, opwekken van duurzame energie en een nieuw energiesysteem (energiesysteem 2.0). Als het gaat om energiebesparing gaat, wil de provincie veel aandacht besteden aan besparing bij bedrijven, omdat daar nog heel veel te besparen valt. De provincie wil een gunstig vestigingsklimaat creëren voor innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Voor wat betreft de opwekking van duurzame energie zal tot 2020 de grootste bijdrage worden geleverd door grootschalige windenergie en energieopwekking door biomassa. Ook het aandeel duurzame energieopwekking uit de mix van zonneweides, warmtenetten en andere vormen zal de komende jaren groeien. Tot slot is de actielijn energiesysteem 2.0 gericht op het balanceren van vraag en aanbod door opslag van opgewekte duurzame energie en de juiste infrastructuur.

Revolverend fonds

Om duurzame innovatie te stimuleren creëert het provinciebestuur een revolverend fonds. Gedeputeerde Homan: ‘We kiezen nadrukkelijk voor een revolverend fonds in plaats van subsidies. Zo kunnen we innovatie op het gebied van energie goed ondersteunen maar zorgen we er ook voor dat de innovatie ook geld gaat opleveren en er steeds geld beschikbaar blijft voor goede projecten. Dit maakt het op een andere manier weer duurzaam.Verder heeft de provincie jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro om het programma Energietransitie 2016-2019 uit te voeren.