Uitvoering natuur- en waterprojecten in Groningen en Drenthe van start; Provincie Groningen investeert 14 miljoen euro

GRONINGEN – Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen, gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe en directeur Evelien van Everdingen van Prolander hebben hun handtekening gezet onder de prestatieovereenkomst 2016.

Daar staat in welke gebiedsprojecten op het snijvlak van natuur, water, landbouw en recreatie Prolander in 2016 zal uitvoeren voor de provincies Groningen en Drenthe. Met deze werkzaamheden van Prolander realiseren de provincies hun doelen voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en landbouwstructuurverbetering.

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen om de Drentse en Groningse natuur uit te breiden en te versterken. Maar het werk is nog niet af. Volgens afspraak met het Rijk gaan de provincies de komende jaren tot 2027 in een aantal regio’s natuurgebieden realiseren. Deze opdrachten staan nooit op zich, maar gaan hand in hand met andere doelen, zoals bijvoorbeeld waterberging, versterking van de landbouwstructuur en recreatief medegebruik waardoor natuur meer beleefd en benut kan worden.

Werkzaamheden voor provincie Groningen

In 2016 is de uitvoering van een aantal grote projecten in Groningen gereed. Met de realisering van 140 hectare nieuwe natuur in Haansplassen medio zomer 2016 is de herinrichting van Midden-Groningen klaar. De inrichting van het gebied Besloten Venen-Westerlanden is in de loop van 2016 klaar en daarmee is de herinrichting Haren grotendeels afgerond. In Westerwolde wordt het gebied Ter Apel tot afronding gebracht, en voor het gebied Renneborg-Ter Walslage wordt het inrichtingsplan opgeleverd en het bestek uitgewerkt. De uitvoering hiervan start in 2017 en is in 2018 klaar. De gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier is de laatste grote opgave van het Natuurnetwerk in Groningen, waarvoor samen met de streek een inrichtingsplan gemaakt wordt dat medio deze zomer in concept gereed is. In totaal investeert de provincie Groningen in 2016 een bedrag van 14 miljoen euro in deze projecten.

Werkzaamheden voor provincie Drenthe

In 2016 gaat Prolander een aantal nieuwe projecten starten, zoals in de Drentse Aa, het Hunzedal, het Peizerdiep en Veenhuizen. Verder werkt Prolander onder meer aan de afronding van de Drentse Natura-2000 beheerplannen, het aanleggen van buffers in Bargerveen, afronding van de werkzaamheden in het Dwingelderveld en vrijwillige kavelruil. In 2016 gaat het om een investering in het landelijk gebied van bijna € 27,5 miljoen, die de provincie Drenthe hiervoor al gereserveerd heeft in de begroting.

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen. Prolander vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd. Deze uitvoeringsorganisatie is op 1 maart 2015 opgericht in verband met de opheffing van de rijksdienst Dienst Landelijk Gebied. Sinds 1 januari 2016 staat Prolander onder leiding van directeur Evelien van Everdingen.