Colleges HSSM-gemeenten akkoord met strategische visie toekomstige gemeente

HSSM – De drie colleges van B&W van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben ingestemd met ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, de strategische visie voor de gemeente HSSM.

Zij stellen de drie gemeenteraden voor om in april met ‘het Kompas’ in te stemmen en het als leidraad te nemen voor toekomstig beleid en organisatie.

Het afgelopen half jaar is aan de inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven gevraagd hoe zij de toekomst zien, welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij de nieuwe gemeente HSSM zien. Dit gebeurde tijdens interviews, buurtgesprekken, rondetafelgesprekken, lospraatsessies met de raden en bijeenkomsten met omliggende gemeenten en medewerkers. Dit leverde een mooie oogst aan dromen en wensen op, die tezamen ‘het Kompas’ vormen. In feite is dit stuk dus geschreven door de gemeenschap en de gemeente HSSM zelf.

Drie bouwstenen om samen uit te werken

Uit alle meningen zijn drie lijnen naar voren gekomen die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Deze drie thema’s vormen de maatschappelijke agenda en beschrijven doelen waaraan de HSSM-gemeenten samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen werken.

Het eerste thema is: ‘Groots in kleinschaligheid’. Uit alle gesprekken bleek dat inwoners hechten aan de identiteit van hun dorp of wijk. De gemeente HSSM wil een gemeenschap zijn waar inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving.

Het tweede thema heet: ‘Ieder mens telt’. Dit thema omvat plannen voor ontwikkeling en scholing van de inwoners, gelijke kansen voor kinderen, het leveren van maatwerk door sociale teams en het aanpakken van werkloosheid.

Het derde thema kent de noemer: ‘Economie van de toekomst’. Er liggen volop kansen voor ondernemers om samen met anderen de economie in HSSM te versterken. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op de recreatieve mogelijkheden van het gebied en door de maakindustrie en de landbouw te versterken.

De HSSM-gemeenten willen investeren in een goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid en zo samen de arbeidsmarkt en economie innoveren. In een wisselwerking van samenwerking tussen lokale en regionale partners kunnen we stappen zetten om de economie te versterken.