Gemeente Leek vindt de financiële weg omhoog

LEEK – Leek lijkt zich financieel te herpakken. Dat blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal. Voorafgaand aan 2015 werd er nog een verlies begroot van € 1.280.535 euro. Door zaken op tijd te constateren en aan te pakken is de gemeente erin geslaagd een gunstiger toekomstperspectief te schetsen. Over het vierde kwartaal wordt een positief resultaat verwacht van € 228.000.

Ontwikkeling financiële positie

De vooruitzichten voor het jaar 2015 waren lange tijd niet goed. Het tekort werd bij het opstellen van de Begroting 2015 nog verder neerwaarts bijgesteld naar € 1.280.535. Toch hield het college vast aan haar afspraak uit het coalitieakkoord om het tekort eenmalig te dekken uit de algemene reserve en geen aanvullende bezuinigingen door te voeren. Doordat het college meerdere keren per jaar de financiën tegen het licht houdt, kan tijdig worden ingespeeld op risico’s en mogelijke tegenvallers.

Gedurende het jaar ontwikkelde het verwachte resultaat zich in eerste instantie nog in lijn met de begroting. Bij de rapportage over het tweede kwartaal van 2015 werd nog een resultaat verwacht van € 1.155.000 negatief. De cijfers over het derde kwartaal van 2015 lieten al een minder somber beeld zien, toen werd een resultaat over 2015 verwacht van € 598.000 negatief. Deze positieve ontwikkeling heeft zich vervolgens in het vierde kwartaal verder doorgezet. Dit wordt vooral veroorzaakt door bijstellingen bij de ISD Noordenkwartier, naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving ten aanzien van de uitkeringslasten, en door een fors aantal verkopen van gebouwen, kavels en gronduitgiftes in erfpacht die zijn gerealiseerd in 2015.

Een aantal ontwikkelingen is nog onzeker als het gaat om de financiën. Zo moet de uitvoering van de taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie nog financieel afgewikkeld worden. De middelen die de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk zijn in de begroting budgettair neutraal opgenomen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat eventuele overschotten gereserveerd worden voor de taken in het sociaal domein.