Provincie Groningen richt zich op de ‘buren’; “Geen grenzen, maar verbindingen”

PROVINCIE – Het college van de provincie Groningen heeft dinsdag de Agenda Internationalisering vastgesteld. Daarin wil het meer aandacht voor Duitsland, Scandinavië en de Baltische Staten, maar de banden met landen als China en Rusland alleen aanhalen als bedrijven of kennisinstellingen daar om vragen.

De agenda is de uitwerking van het Collegeprogramma op het terrein van Internationalisering. De Agenda is leidraad voor het college voor Gedeputeerde Staten de ambtelijke organisatie voor de internationale dimensie binnen de verschillende beleidsprogramma’s van de provincie.

Op dit moment is Europa als facetbeleid nog geen vanzelfsprekendheid. De agenda heeft als doel dat Europa en Internationalisering een integraal onderdeel van het provinciale werk wordt.

Belangrijk uitgangspunten van de agenda zijn:
• ‘Europa en internationalisering hoort bij ieders werk’
• ‘Europese Unie is voor ons net zo belangrijk als Den Haag: beïnvloeding via netwerken en lobby’
• Actieve strategische oriëntatie op Noord-Duitsland, Scandinavië, Baltische staten
• Overige netwerken (China, Rusland): reactief; alleen actie op verzoek bedrijfsleven en kennisinstellingen
• Betere benutting van Europese fondsen en netwerken voor provinciale doelstellingen
• Versterken inzet eigen organisatie gericht op verbinding Brussel/ Europa – Provinciehuis
Het College gaat samen met Noord-Duitsland grensoverschrijdend werken en ondernemen bevorderen. Dat gebeurt door specifieke blemmeringen die de grens opwerpt voor werken en ondernemen op te lossen.

Zo vragen bijvoorbeeld verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van diploma-erkenning en beroepskwalificaties om extra inzet. Ook de relatief hoge werkloosheid in onze regio in vergelijking met Duitsland is aanleiding om de arbeidsmarkten aan weerzijden van de grens beter op elkaar aan te laten sluiten.

Gistermiddag overlegde gedeputeerde Henk Staghouwer over dit onderwerp in Hannover met staatsecretaris mw. Daniela Behrens van het Ministerie voor Economie, Werk en Verkeer van de deelstaat Niedersachsen. Afgesproken is om gezamenlijk aan de slag te gaan met het vinden van concrete oplossingen.

Verder heeft de provincie in dit kader het initiatief genomen voor een programma om grensoverschrijdende ondernemen te bevorderen samen met VNO-NCW