Colleges HSSM akkoord met herindelingsadvies Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – De colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn akkoord met het herindelingsadvies Midden-Groningen. Daarmee geven de gemeenten formeel aan één nieuwe gemeente te willen vormen.

Op 26 april gaan de raden het herindelingsontwerp definitief vaststellen. Dan is de fusie bekrachtigd en het besluit onomkeerbaar.

In het herindelingsadvies staan de grenzen van de nieuwe gemeente benoemd en worden de argumenten om tot herindeling te komen op een rij gezet. Door de herindeling ontstaat namelijk een sterke gemeente die op een kwalitatief goede en krachtige wijze de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeeft. Een gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd en die een sterke rol kan gaan spelen in de regio. Ook de tendens van ‘meer taken, minder geld’ gecombineerd met de goede ervaringen die de gemeenten hebben met het onderling samenwerken, zijn argumenten voor de gemeentelijke schaalvergroting.

Het herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp, dat van 30 december 2015 tot en met 24 februari 2016 ter inzage heeft gelegen. Hierop zijn in totaal 21 reacties binnengekomen waarvan de meeste positief waren. De inspraakreacties hebben niet geleid tot het heroverwegen van de voorgenomen herindeling. Wel is er een drietal kleine wijzigingen in het herindelingsadvies doorgevoerd.

In het herindelingsadvies zijn ook de thema’s uit ‘het Kompas’ benoemd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Dit Kompas is gebaseerd op gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een maatschappelijke agenda waaraan de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil werken: ‘Groots in kleinschaligheid’, ‘Ieder mens telt’ en ‘Economie van de toekomst’. Het is een richtinggevend verhaal dat de doelen en intenties beschrijft. De uitwerking in een bestuurlijke agenda met acties en gewenste resultaten volgt later.

De gemeenteraden behandelen in april drie onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen: het zojuist genoemde herindelingsadvies, ‘het Kompas’ en de naam van de nieuwe gemeente. Dit voorjaar konden de inwoners kiezen uit drie nieuwe gemeentenamen. Maar liefst 48% van de binnengekomen stemmen ging uit naar de naam Midden-Groningen.

Nadat de raden de nieuwe gemeentenaam bekrachtigen, vervalt de werknaam HSSM. Als zij ‘het Kompas’ goedkeuren wordt vanaf dan ook gewerkt aan de bestuurlijke agenda, zodat de visie uit ‘het Kompas’ een goede, concrete vertaling gaat krijgen.

Het herindelingsadvies wordt na goedkeuring door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten, die het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Uiteindelijk is de fusie dan op 1 januari 2018 een feit.