College Loppersum in gesprek met Garrelsweer en Eenum

LOPPERSUM – Het college van B en W van Loppersum heeft de dorpen Garrelsweer en Eenum bezocht in het kader van de jaarlijkse dorpenronde. Daar heeft ze onlangs gesproken met de verenigingen van dorpsbelangen in Garrelsweer en Eenum. Doel van deze dorpenrondes is elkaar te informeren over diverse actuele onderwerpen. Het college en de dorpen hechten hier veel waarde aan. Onderstaand een korte weergave van een aantal besproken onderwerpen.

Met beide dorpen is in een constructieve en goede sfeer over tal van onderwerpen gesproken. Zo zijn de vaste agendapunten, zoals de laatste stand van zaken van de gaswinningproblematiek en de toekomstige herindeling aan de orde geweest. De gemeente heeft de dorpsverenigingen over de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

Beide dorpen geven aan tevreden te zijn over het “Meldpunt Openbare Ruimte”. Hier kunnen inwoners meldingen doen, die daarna worden teruggekoppeld aan de melder en daarna afgehandeld worden. Daarnaast zijn beide dorpen ook tevreden over de schouw die vooraf aan het dorpenoverleg plaatsvindt. Ook hier worden de opmerkingen en meldingen vanuit het dorp snel opgepakt en afgehandeld.

Dorpsbelangen Garrelsweer vraagt het college wat te doen met open plekken die mogelijk ontstaan na de sloop van woningen in het kader van de aardbevingsproblematiek. Het college antwoordt dat men bezig is met het ontwikkelen van een visie op de gebouwde omgeving. Hierbij is het van belang een balans te vinden tussen de diverse belangen die spelen. Binnenkort zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

In het kader van het versterken van woningen meldt het college dat er vanaf december 2015 in het kader van een pilot een aantal huurwoningen in de dorpen Loppersum en Middelstum versterkt zijn. Vanaf het tweede kwartaal wordt in de gemeente Loppersum in de dorpen Loppersum en ’t Zandt gestart met de uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, waarbij in het dorp Loppersum en in ’t Zandt woningen worden geïnspecteerd en versterkt.

Dorpsbelangen meldt verder dat er nog steeds klachten zijn over de te hoge snelheid waarmee auto’s en landbouwverkeer door het dorp rijden. Dorpsbelangen zou graag zien dat er door de gemeente verkeer remmende maatregelen genomen worden. Het college neemt de klacht uiteraard serieus. In andere dorpen zijn reeds een aantal maatregelen genomen, echter tot nog toe zonder resultaat. Wel is de afspraak gemaakt dat de politie extra controles ter plaatse zal uitvoeren.

Dorpsbelangen: Naar aanleiding van het beleidsplan vier Decentralisaties in het sociale domein en initiatieven in omliggende dorpen heeft dorpsbelangen een enquête gehouden over “Noaberschap”. De deelname was hoog en er zijn bruikbare reacties ontvangen. Dorpsbelangen zegt de uitkomsten mee te nemen in het onderzoek naar de behoefte en de vorm van een eventuele zorg coöperatie.