Oost-Groningen op één lijn over aanpak wonen en leefbaarheid

Seine Lok

OOST-GRONINGEN – Alle zeven Oost-Groninger gemeenten hebben eensgezind ingestemd met de ‘menukaart’ om de gevolgen van krimp te begeleiden. Op de ‘menukaart’ staan zes ‘keuzegerechten’ waarmee gemeenten aangeven op welke onderdelen van de thema’s wonen en voorzieningen zij concrete stappen willen zetten.

De ‘menukaart’ is een volgende stap in het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan. Seine Lok, voorzitter van de stuurgroep, is “heel tevreden met deze volgende stap in dit belangrijke proces”.

Oost-Groninger gemeenten werken al enige tijd nauw samen aan dit plan om de gevolgen van de krimp in onze regio te begeleiden. Dit plan richt zich nu op de pijlers wonen en leefbaarheid. Daarnaast is er verbinding gelegd met het thema economische vitaliteit.

‘Keuzegerechten’ van de menukaart

De ‘gerechten’ van de menukaart zijn projecten waarbij op korte termijn en met relatief bescheiden middelen vooruitgang wordt geboekt. Bij het thema wonen gaat het onder andere om projecten voor de aanpak en verbetering van particuliere woningen. Ook wordt er gekeken naar het huidige woningaanbod en toekomstige nieuwbouwplannen in relatie tot de krimp in de regio.

Voor het thema voorzieningen wordt er ingezet op afstemming van voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Om ook daadwerkelijk stappen hierin te zetten, hebben de gemeenten afgesproken om samen met de expertise van Stec Groep op 1 juli 2016 het plan van aanpak voor te leggen aan de stuurgroep van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan.

Maatschappelijke partners betrokken

Naast de samenwerking van de gemeenten onderling, worden ook de maatschappelijke partners uit de regio betrokken bij dit vervolgproces. Zij hebben het Regionaal Prestatiekader Oost-Groningen ook ondertekend. Dit kader zet onder meer in op een verbinding tussen wonen en zorg en de verhouding tussen nieuwbouw en sloop van woningen.