Groningen houdt 23,8 miljoen euro over; ‘Tekort op bijstand kan aangevuld’

GRONINGEN – De gemeente Groningen heeft over 2015 een positief resultaat behaald van 23,8 miljoen euro. Daarmee kan de gemeente de financiële klap opvangen die het heeft geleden door de lagere bijdrage voor bijstandsuitkeringen (BUIG) vanuit het Rijk.

Omdat het domein Zorg nog volop in ontwikkeling is, gaat 1,5 miljoen van de resterende 8 miljoen euro naar de Wmo als reserve voor eventuele risico’s. Daarnaast zijn er verschillende bestemmingsvoorstellen, waaronder het creëren van kansen voor jonge werkzoekenden. Het college stelt 7 ton beschikbaar voor het aanstellen van 15 extra trainees, vouchers en het project Noorderbaanbattle.

Ook in 2015 is het weerstandsvermogen van de gemeente gestegen, Dit komt nu uit op een ratio van 0,95.

Voor Groningen is 2015 een jaar waarin veel in gang is gezet, een jaar van transitie en vooruitgang. Voor het eerst sinds 2011 groeit de werkgelegenheid met 1,3%. De decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit en de sociale teams zijn stadsbreed gerealiseerd. Daarnaast is er in 2015 een start gemaakt met de WIJ-teams. Visies op verschillende beleidsterreinen, verwoord in ondermeer de Fietsstrategie, de Woonvisie, de kadernota Cultuur en de concept-Binnenstadsvisie komen in samenspraak met de Stadjers tot stand. En op het gebied van duurzame energie staan we aan de vooravond van definitieve besluitvorming over het project geothermie en het bijbehorende warmtenet.

De andere stijl van besturen, zoals het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ voorstaat, komt ondermeer tot uitdrukking in het wijkwethouderschap en het gebiedsgericht werken. Samen met verschillende partijen in de stad zijn in 2015, op basis van gelijkwaardigheid, de eerste wijkprojecten van de grond gekomen. Ook op het gebied van de vluchtelingenproblematiek heeft Groningen in 2015 zijn steentje bijgedragen. Sinds maart 2015 biedt de gemeente sobere opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen via de zogenoemde bed-bad-broodregeling. En in oktober is een noodopvang van het COA geopend waar circa 500 mensen verblijven. Daarnaast zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor de vestiging van twee asielzoekerscentra in de stad.

Wethouder Financiën Ton Schroor: “Ik ben blij met het positieve rekeningresultaat van 23,8 miljoen. Dit maakt het mogelijk om het tekort van 15,7 miljoen euro op de BUIG* op te lossen zonder dat dit gevolgen heeft voor de Begroting 2016 van de gemeente. In 2015 hebben we kans gezien om ons weerstandsvermogen te versterken tot een ratio van 0,95. Hiermee hebben we onze financiële situatie verder gestabiliseerd. Heel belangrijk, want ook de komende jaren zullen we de vinger aan pols moeten houden. Onder andere vanwege de veranderingen die er vanuit het Rijk nog op ons af zullen komen.”