Inwoners enthousiast over nieuwe gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De twee bijeenkomsten over de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier in de Postwagen in Tolbert zijn afgelopen woensdag en donderdag goed bezocht. Bijna 300 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben meegedacht en nieuwe onderwerpen en ideeën ingebracht.

WordCloudWestkwartier15 juni

Wat bij beide bijeenkomsten sterk naar voren kwam, is dat iedereen zich Westerkwartierder voelt en de toekomst van dit mooie gebied graag samen vorm wil geven.

Opzet

De aanwezigen werden in groepen van gemiddeld 20 personen verdeeld. Met de groep is onder meer gebrainstormd over wat mooi is aan het Westerkwartier, wat behouden moet blijven en wat beter kan. Dit resulteerde in een aantal voor de deelnemers belangrijke thema’s zoals behoud van het (cultuur)landschap, bereikbaarheid, nabijheid van bestuur, goede (zorg)voorzieningen, onderwijs, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Die thema’s werden vervolgens uitgediept en concreter gemaakt aan de hand van de vraag ‘Wat moet er in 2026 gebeurd zijn rond dat thema?’ Deze laagdrempelige werkvorm zorgde voor veel inbreng van en contact tussen deelnemers.

Aanleiding

De raden hebben afgesproken dat per 1 januari 2019 de vier gemeenten gaan fuseren tot één nieuwe gemeente. Hier gaat een heel herindelingsproces aan vooraf dat begint met een visie op de nieuw te vormen gemeente. De raden vinden het belangrijk dat inwoners en organisaties uit het Westerkwartier hun visie op de toekomst van de nieuwe gemeente geven.

Vervolgproces

De uitkomsten van beide avonden worden verwoord in een verslag en verwerkt in de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Uiteindelijk stellen de raden deze toekomstvisie als onderdeel van het herindelingsontwerp vast, naar verwachting in oktober 2016. Daarna kan iedereen een zienswijze indienen. Vervolgens stellen de raden naar verwachting in april 2017 het herindelingsadvies vast. Daarna wordt het advies voorgelegd aan de provincie en het Rijk. De Tweede en Eerste Kamer nemen uiteindelijk een besluit over de herindeling.

Betrekken inwoners

Het blijft niet bij de nu georganiseerde bijeenkomsten. Als de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente staan, moet er nog inhoud aan gegeven worden. Daar willen de gemeenten de inwoners en organisaties graag bij betrekken. De gemeenten zijn blij dat er zoveel mensen zijn die graag meedenken over de toekomst van het Westerkwartier. De uitkomsten van de bijeenkomsten en de vervolgstappen publiceren de gemeenten binnenkort in de gebruikelijke huis-aan-huis bladen en op de herindelingswebsite http://herindeling.westerkwartier.nl/.