Raad Zuidhorn stemt in met azc: ‘Woonwijk ideaal om te integreren’

ZUIDHORN – De raad van Zuidhorn is eruit. Maandagavond is besloten akkoord te gaan met het collegevoorstel om een azc te realiseren op de locaties van voormalig OBS De Borgh en CBS Het Anker in Zuidhorn. Maximaal 300 vluchtelingen worden opgevangen voor een periode van maximaal vijf jaar.

De periode van vijf jaar gaat in op de dag van de ingebruikgeving van de grond en het gebouw aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ook heeft de raad besloten tot het instellen van een beheergroep met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA, de comités van omwonenden en relevante organisaties. Deze groep brengt de mogelijke effecten in kaart van de vestiging van een opvang van vluchtelingen en signaleert als er bijsturing nodig is. Doel is het waarborgen van de algemene leefbaarheid en veiligheid van vluchtelingen en omwonenden.

Aanleiding

Op 14 september 2015 heeft de raad unaniem het college middels een motie opdracht gegeven:

1. te onderzoeken of en, zo ja, welke mogelijkheden de gemeente Zuidhorn kan bieden op het gebied van vluchtelingenopvang;
2. in de komende tijd uiterst zorgvuldig over de uitkomsten van dit onderzoek te communiceren;
3. over de vorderingen van deze activiteiten aan de raad te rapporteren.

De afgelopen acht maanden hebben in het teken gestaan van het onderzoek naar de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in de gemeente Zuidhorn. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan de raad.

Inspraak

Maandag 6 juni 2016 heeft de raad een inspraak- en hooravond over dit onderwerp georganiseerd. Dertien mensen hebben ingesproken. Een aantal insprekers sprak als vertegenwoordiger van een organisatie/comité te weten de omwonenden van de voorgestelde opvanglocatie, Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen, het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. en Vluchtelingenwerk Zuidhorn. Daarnaast spraken nog enkele inwoners op persoonlijke titel in. Alle insprekers hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de gemeente vluchtelingen opvangt en dat er plaats is voor een opvanglocatie. Een aantal insprekers heeft aangegeven moeite te hebben met de voorgestelde locatie in combinatie met het aantal vluchtelingen. Verder werd unaniem gedeeld dat goede communicatie in dit proces belangrijk is en blijft.

Daarnaast konden inwoners zoals gebruikelijk raadsleden rechtstreeks of via de griffie benaderen om aan te geven hoe zij over dit onderwerp dachten. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Op deze manier zijn de raadsleden nog beter op de hoogte van wat er leeft onder de inwoners.

Verloop raadsvergadering

De raadsvergadering is op een constructieve en positieve wijze verlopen. Alle fracties hebben nogmaals aangegeven vanuit maatschappelijk en humanitair oogpunt de opvang van vluchtelingen noodzakelijk te vinden. De voorgestelde locatie werd door vijf van de zes fracties omarmd, vooral vanwege het integratieaspect. De fractie van de VVD kon zich niet vinden in het voorstel. Tijdens de vergadering is één amendement en zijn zeven moties ingediend. Het amendement en vijf van de zeven moties zijn aangenomen.

Vervolg

Het college voert het besluit van de raad inclusief het amendement over het instellen van een beheergroep en de vijf aangenomen moties uit. Voor het oprichten van een opvanglocatie dienen de nodige procedures te worden gevolgd (o.m. omgevingsvergunning). Het streven is, dat de gemeente in het voorjaar van 2017 de eerste vluchtelingen mag ontvangen op locatie De Borgh.

De gemeente houdt de inwoners op de hoogte van het vervolg en betrekt de direct omwonenden hier actief bij.