Plan voor tweede Zonnepark Leeksterveld

LEEK – Ecorus Projects B.V. en de gemeente Leek gaan zich samen inzetten om een zonnepark op Leeksterveld fase 2 mogelijk te maken. Op 29 september jongstleden tekenden burgemeester Berend Hoekstra namens de gemeente en directeur / aandeelhouder de heer Guy Koenen namens Ecorus, de ontwikkelovereenkomst. De overeenkomst is getekend in Purmerend, daar waar Ecorus op dit moment werkt aan de bouw van een vergelijkbaar zonnepark dat goed landschappelijk wordt ingepast.

Ecorus heeft de aanbesteding gewonnen die de gemeente organiseerde en gaat het ontwerp de komende weken verder vormgeven. Ecorus is voornemens de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning in het najaar in te dienen bij de gemeente Leek. Ook zal dan de omgevingsvergunning voor het zonnepark Oostindie door Ecorus worden aangevraagd. Wanneer deze procedure succesvol is doorlopen en als de omgevingsvergunning is afgegeven, vraagt Ecorus subsidie aan bij het Rijk om de financiering rond te krijgen voor de aanleg van het park. Daarbij is zij afhankelijk van de dan geldende rijkssubsidieregeling. Als en zodra de financiering rond is, zal het park vervolgens worden aangelegd.

In de ontwikkelovereenkomst is uitgegaan van een exploitatieduur van het zonnepark van in eerste instantie 16 jaar. Afhankelijk van de dan geldende behoefte naar nieuwe bedrijfsruimte kan dit worden verlengd in onderling overleg. Onlangs zijn ook de omwonenden en bedrijven op het Leeksterveld geïnformeerd over dit plan voor duurzame opwekking van zonne-energie.

Tweede park

Het project is gepland in aanvulling op een ander zonnepark dat op Leeksterveld fase 3 is gepland. Voor dit laatst genoemde park is inmiddels vergunning verleend en subsidie aangevraagd door de ontwikkelende partij.