Groningen gaat strijd aan tegen kindermishandeling

PROVINCIE – Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten een commitment aangaan om kindermishandeling te voorkomen. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ hebben alle gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak waarbij binnen twee jaar de doelen gehaald moet zijn. De ondertekening van ‘de 10 van Noord’ is één van de activiteiten tijdens de week tegen Kindermishandeling van 14 tot en met 20 november.

De Groningse gemeenten gaan tien acties (zie kader) uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Ze gaan voorlichting geven aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid, een meldcode hanteren en opvoedondersteuning aanbieden aan ouders. Ook bieden de gemeenten preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden ze risicogezinnen.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Deze afspraken zijn een keerpunt in de aanpak van kindermishandeling. De 23 gemeenten zijn het er alle over eens dat wegkijken voorbij is. We hebben gezamenlijke doelen en we gaan aan de slag, met aandacht voor preventie, goede afstemming, registratie en ondersteuning van risicogroepen. Samen gaan we voor een veilige leefomgeving voor alle kinderen in Groningen. Scholen, zorginstellingen en inwoners worden nadrukkelijk gevraagd om te helpen dit voor elkaar te krijgen.”

Week tegen de kindermishandeling

Tijdens de week tegen de kindermishandeling starten circa 500 ambtenaren met een cursus hoe ze kindermishandeling beter kunnen herkennen. Het gaat om medewerkers die bij inwoners van de gemeente Groningen achter de voordeur komen, zoals leerplichtambtenaren en wmo-consulenten. Op basis van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren ze stapsgewijs om signalen en risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren.

Diverse kunstenaars komen bijeen tijdens een creatieve snelkookpansessie in het Grand theater. De vraag aan hen is hoe de gemeente het onderwerp kindermishandeling op een creatieve en aansprekende manier onder de aandacht van het publiek kan brengen. Diverse bevlogen muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en vormgevers ontwikkelen voorstellen voor een publiekscampagne tegen kindermishandeling. Over 2 weken presenteren zij hun voorstellen aan de gemeente en maakt de wethouder een keuze voor de publiekscampagne. Het nieuwe gedicht over kindermishandeling van kinderdichter Emma Bos maakt in ieder geval onderdeel uit van de campagne.

Tot slot sluit de gemeente Groningen aan bij de landelijke Last Resort campagne. Dit betekent dat burgemeester Den Oudsten beschikbaar is voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien en die het idee hebben dat zij nergens met dit signaal terecht kunnen. Door het aanspreekpunt voor deze kinderen te zijn, geeft de burgemeester een krachtig signaal af over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de strijd tegen kindermishandeling en seksueel misbruik.

De 10 van Noord:
1. Publieke campagne waarbij gemeenten alle kinderen en volwassenen voorlichten over waar de terecht kunnen voor advies en hulp over kindermishandeling
2. Alle kinderen krijgen voorlichting op school over misbruik en mishandeling
3. Op scholen en aan ouders wordt voorlichting gegeven over digi-veiligheid (samenwerking gemeenten en onderwijs)
4. Gemeenten spreken kinderopvang, scholen en (zorg)instellingen aan op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling door hantering meldcode, kindcheck, gebruik verwijsindex en aanstellen aandachtsfunctionaris
5. Gemeenten nemen meldcode en kindcheck op bij financieringsvoorwaarden zorg en welzijn en borgen zelf ook de meldcode
6. Gemeenten zorgen voor opvoedingsondersteuning aan ouders over problemen met opvoeden en opgroeien
7. De jeugdgezondheidszorg biedt screening en preventieve hulp aan zwangere vrouwen in hoog risico situaties zoals verslaving en partnergeweld
8. Gebiedsteams en de jeugdgezondheidszorg zijn op de hoogte van de risicofactoren kindermishandeling en huiselijk geweld en hebben risicogezinnen in beeld
9. Gemeenten organiseren begeleiding en zorg bij gezinnen waar sprake is (geweest) van kindermishandeling/huiselijk geweld
10. Gemeenten maken duidelijke afspraken over opschaling van problemen rondom de veiligheid van kinderen met gebiedsteam, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en burgemeester en wethouder jeugd