Raad vergadert over woonboten, fietspaden, fietstunnel  en woningbouw aan het Reitdiep

GRONINGEN – Woensdag 31 mei vergadert de Groningse gemeenteraad vanaf 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. Waarover debatteren de 39 raadsleden? Allereerst nemen ze een besluit over twaalf voorstellen die als zogeheten conformstuk op de agenda staan. Over deze hamerstukken is eerder in de voorbereidende raadscommissievergaderingen al gesproken. Toen is ook besloten dat nog verder debat in deze meivergadering niet nodig is. Alleen moet de raad nog wel formeel besluiten nemen over deze voorstellen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Fietstunnel Papiermolen

Dan gaat het bijvoorbeeld over 6,5 miljoen euro voor verduurzaming van de 24 meest energie slurpende gemeentelijke gebouwen en zo’n vier miljoen euro voor een fietstunnel bij de Papiermolen. Deze tunnel komt in de plaats van de geplande voetgangersbrug over de ringweg. Hiermee komt in het project Aanpak Ring Zuid een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling. Een alternatieve tunnel op een acceptabele en veilige manier werd lang niet mogelijk geacht.

Ook valt een besluit over het definitieve ontwerp voor het fietspad Selwerd dat tot stand is gekomen na een actief participatieproces met omwonenden. De raad had eerder al ingestemd met voorrang voor fietsers op deze Slimme Route Zernike op het kruispunt met de Eikenlaan. De raad beslist nu ook over het voorstel dat eerst tijdelijk te doen, met de fietsoversteek op een plateau, en ondertussen de situatie daar goed in de gaten houden. Als het werkt, wordt het definitief en houden fietsers voorrang. Als het niet werkt, gaan de fietsers uit de voorrang.

Na de stemming over deze hamerstukken debatteert de raad kort over vier zogeheten 1-minuutinterventies. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd, maar waarover één of meer fracties in de raadsvergadering nog kort iets willen zeggen. Bijvoorbeeld om een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen.

Met een motie kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders (B&W) verzoeken een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld het instellen van een onderzoek. Met een amendement kunnen fracties raadsvoorstellen van B&W wijzigen. Daar is dan wel een meerderheid in de gemeenteraad voor nodig.

Bij deze 1-minuutinterventies gaat het onder andere over een voorkeursvariant voor de Fietsroute Plus tussen Haren en Groningen, de outsourcing van de ICT bij de gemeente en de plannen om overbodige regels te schrappen uit de APVG, de Algemene plaatselijke verordening Groningen. Een voorbeeld van zo’n regel is het afschaffen van het verbod op stoepkrijttekeningen op straat en het verbod om ijs kapot te maken. Op verzoek van Stadspartij en ChristenUnie zijn ook de flexibele openingstijden van openluchtbad De Papiermolen een agendapunt bij dit onderdeel van de raadsvergadering.

Na de 1-minuutinterventies debatteert de raad nog over drie zogeheten discussiestukken. Over deze onderwerpen is het in vergaderingen van raadscommissies ook al gegaan, maar hierover zijn de raadsleden nog niet uitgedebatteerd. Bijvoorbeeld over het nieuwe internationaliseringsbeleid van de gemeente. Bij de internationale betrekkingen van Groningen gaat het onder meer over relaties met steden in bijvoorbeeld Rusland en China.

Reitdiephaven

Ander discussiestuk is het voorstel voor hoogbouw bij de jachthaven in de wijk Reitdiephaven. Het college wil de bouw van een woontoren op het Festivalterrein toestaan. Veel omwonenden zijn tegen. Alleen als realisatie van hoogbouw op onoverkomelijke problemen stuit, komt laagbouw voor het college in beeld. “Er is een zeer grote behoefte aan huurappartementen in de betreffende prijsklassen”, aldus B&W.

Laatste discussiestuk is de aangepaste Watervisie van het college. De Watervisie met plannen voor onder andere wat minder woonschepen in de Diepenring kwam eind vorig jaar al ter sprake. B&W willen “een kwaliteitsimpuls” voor het wonen in de diepen. Het Woonschepencomité voelde zich overvallen door de plannen. De raad riep het college op tot extra overleg om het draagvlak te vergroten. Woensdag neemt de raad een besluit over de aangepaste Watervisie. De vergadering is live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.