Bedum financieel gezond de herindeling in

De Voorjaarsnota 2017 laat een financieel gezonde gemeente Bedum zien. Hoewel er ook financiële onzekerheden zijn, is de verwachting dat Bedum met vlees op de botten de komende gemeentelijke herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum in gaat.
De voorjaarsnota biedt een actuele kijk op de gemeentelijke financiën en op de voortgang van ingezet beleid. De nota vormt de basis voor de begroting voor het volgend jaar. Nieuw beleid is er in de nota weinig te vinden: het gemeentebestuur moet hier terughoudend in zijn omdat de formele procedure voor de gemeentelijke herindeling loopt.

In de nota wordt het lopende beleid tegen het licht gehouden. De gemeente zet onder meer in op verdere uitvoering van de centrumplannen voor Bedum, de versterkingsoperatie van de basisscholen en de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg. Het gemeentebestuur stelt in de begroting verder de medefinanciering van leefbaarheidsprojecten zeker.
Onzekerheden zijn er over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Die kunnen het positieve beeld naar beneden bijstellen.
De uitkering die de gemeente uit ‘Den Haag’ ontvangt, pakte ruimer uit dan aanvankelijk was verwacht. Het gaat om een ‘meevaller’ van ruim 175.000 euro. Daar staan echter ook hogere uitgaven tegenover. Stichting Zwembad De Beemden heeft na het doorvoeren van bezuinigingen nu een sluitende begroting. Om het zwembad tegemoet te komen en een jarenlange discussie af te ronden, willen B&W eenmalig 70.000 euro aan de stichting overmaken.
Het college zoekt verder naar manieren om de paden op begraafplaatsen onkruidvrij te houden. Daarvoor is naar verwachting 75.000 euro nodig. Verder moet de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen structureel met 16.000 euro per jaar omhoog. Voor een verwachte loonstijging van het personeel is 50.000 euro gereserveerd,
Op de wat langere termijn wordt een overschot van twee ton verwacht. De voorjaarsnota is vorige week donderdag door de raad vastgesteld. Ook stelde de raad toen de jaarrekening over 2016 vast. Die rekening sluit met een positief saldo van 2,6 miljoen euro. “Het resultaat van degelijk en behoedzaam financieel beleid”, stelt wethouder van Financiën, Jan-Willem van de Kolk.