Bedum financieel gezond de herindeling in

BEDUM – De begroting van de gemeente Bedum voor 2018 laat een gezond beeld zien. Wethouder van financiën, Jan-Willem van de Kolk, geeft aan dat de begroting met een overschot van ongeveer 170.000 euro sluit: “Het komend jaar willen we investeren in grote projecten die al langer op stapel staan. Veel nieuw beleid is trouwens niet voorzien. Dit is het gevolg van de komende herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum”. Die herindeling trekt een flinke wissel op bestuur en apparaat. Voor het college is dat reden de ambities te beperken.

De gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen in 2018 heel bescheiden. De afvalstoffenheffing wordt met enkele euro’s verlaagd. Ook volgend jaar behoort Bedum qua gemeentelijke woonlasten tot de vier goedkoopste gemeenten in de provincie.

Het ingezette beleid wordt in 2018 verder uitgevoerd. Zo ligt het accent op verdere ontwikkelingen van de centrumplannen voor Bedum, een aantal grote rioleringsprojecten, vernieuwing van de openbare verlichting, de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en het versterkingsprogramma voor de basisscholen in Bedum en Zuidwolde.

Naast de twee scholen in Bedum die nu worden vernieuwd en versterkt wordt volgend jaar begonnen met de nieuwbouw en versterking van twee scholen in Bedum en een in Zuidwolde. Na oplevering van die scholen zijn alle schoolgebouwen aardbevingsbestendig, duurzaam en  voorbereid op onderwijskundige vernieuwing.

Opmerkelijk is dat het college het budget voor het groenonderhoud  wil verhogen. Hierop is een aantal jaren bezuinigd. Sinds het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in Europees verband is verboden, is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte achteruit gegaan. Dit geldt ook voor het onderhoudsniveau van gemeentelijke begraafplaatsen. B&W willen het onderhoudsniveau verbeteren en trekken daar ruim 70.000 euro  voor uit.

In 2018 wordt, als het oostelijke deel van De Vlijt in Bedum van nieuwe riolering is voorzien, een begin gemaakt met de herinrichting van de Waldadrift. De herinrichtingsplannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met aanwonenden. Het project moet voor eind 2018 zijn afgerond.

De gemeente werkt al enkele jaren aan plannen voor de herinrichting van het stationsgebied in Bedum. Onderdeel daarvan is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Voor het project is drie ton subsidie ontvangen van de Regio Groningen-Assen 2030. Het college verwacht de herinrichting in 2018 te kunnen starten. Voor een betere beveiliging van de spoorwegovergang in het Zevenbruggetjespad wil het college 100.000 euro reserveren.

De decentralisaties in het sociaal domein vereisen ook in 2018 aandacht. Uit onderzoek blijkt dat de dienstverlening in het kader van de WMO door de doelgroep met een ruime voldoende wordt gewaardeerd. In 2018 wordt de nauwe samenwerking met de WMO-adviesraad en de ouderenbonden voortgezet. Samen met het CJG en Werkplein/Ability wordt gewerkt aan het integraal aanpakken van problemen op het gebied van zorg, werk en inkomen.

Volgend jaar is er ruime aandacht voor de gemeentelijke herindeling. Voor de ondersteuning van diverse activiteiten waarin wordt stilgestaan bij het laatste jaar van de zelfstandige  gemeente Bedum maakt het college eenmalig 75.000 euro vrij. De aardbevingsproblematiek blijft ook in 2018 een belangrijk item. Voor leefbaarheidsprojecten wil het college twee ton extra uittrekken.

De gemeenteraad vergadert op 7 en 9 november over de begrotingsvoorstellen van het college.