Publieke hoorzitting gemeentelijke herindeling

GRONINGEN – Er komt een publieke hoorzitting over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Dit heeft de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer donderdag 26 oktober besloten. Waar en wanneer deze hoorzitting gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat de commissie naar ‘het gebied’ toe komt.

Op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer delen wij graag de spelregels voor de hoorzitting.

  • betrokkenen en belangstellenden hebben tot maandag 27 november a.s. om schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer in te zenden;
  • gemeenten en andere groeperingen die tijdens de hoorzitting in willen spreken, dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie;
  • de commissie bepaalt welke organisaties spreektijd wordt toegekend;
  • de colleges en raden van Haren, Groningen en Ten Boer krijgen desgewenst spreektijd. Dit geldt voor elk college en elke raad afzonderlijk;
  • afzonderlijke fracties uit de raden en besturen van plaatselijke partijafdelingen krijgen geen spreektijd;
  • ook wordt spreektijd ingeruimd voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken;
  • aan individuele burgers die op persoonlijke titel willen inspreken, wordt geen spreektijd verleend;
  • de spreektijd per organisatie bedraagt maximaal tien minuten, maar is idealiter drie minuten. Dit geeft namelijk ruimte aan de commissieleden om vragen te stellen.

De hoorzitting is openbaar. Zodra meer bekend is over de datum, het tijdstip en de locatie wordt dit bekend gemaakt.

Inzenden van schriftelijke reacties

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Reacties kunnen ook via de e-mail worden verstuurd naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (kamerstuk 34 805) is te raadplegen via overheid.nl.

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst van Ten Boer

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst van Ten Boer staat op deze speciale webpagina.

Lees ook de brief die het college van B&W heeft ontvangen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.