Herinrichting Oude Veenkoloniën afgesloten

GRONINGEN – Vrijdag 1 december is de herinrichting van het deelgebied Oude Veenkoloniën officieel afgesloten. Ter gelegenheid hiervan onthulde gedeputeerde Henk Staghouwer een bankje in het Tripsbos. In het gebied tussen grofweg Gieterveen, Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer zijn vanaf 1988 werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van landbouw, infrastructuur, waterbeheersing, natuur, recreatie en stads- en dorpsvernieuwing. Ook zijn de oude Groninger Stadsrechten opgeheven, die nog bestonden vanuit de veenkoloniale ontginning.

 

 

De afronding van het deelgebied Oude Veenkoloniën is het sluitstuk van de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met 130.000 hectare in twee provincies was dit het grootste landinrichtingsproject ooit dat in ons land werd uitgevoerd. Het project nam in totaal 35 jaar in beslag. In 2012 werd het officieel afgesloten; alleen in de Oude Veenkoloniën moest nog een aantal procedures worden afgerond. Het deelgebied Oude Veenkoloniën ligt in de provincies Groningen en Drenthe en heeft een oppervlakte van ruim 14.000 hectare waarbinnen de inrichtingswerkzaamheden plaatsvonden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. De uitvoering was in handen van Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied).

Infrastructuur en waterbeheersing verbeterd
De verbinding Annen-Spijkerboor-Kielsterachterweg is verbeterd, evenals de verkeerssituatie binnen de bebouwde kom van Hoogezand-Sappemeer en Veendam. De waterbeheersing in het gebied is aangepakt door onder andere vergroting van de capaciteit van het bemalingssysteem en aanpassing van het leidingenstelsel.

Efficiënter boeren dankzij herverkaveling
Boeren in het gebied kunnen nu efficiënter werken omdat verspreid liggende kavels door ruiling zijn samengevoegd. Ook zijn enkele boerderijen verplaatst. De ontsluiting van landbouwbedrijven en kavels is verbeterd.

Maatregelen voor natuur, recreatie en landschap
In het gebied is 16 kilometer aan fietspaden aangelegd. Ook is geïnvesteerd in de natuurontwikkeling van onder andere de Hunze, de Rolkepolder en de oeverlanden van het Zuidlaardermeer. Bij Sappemeer werd het Tripsbos aangelegd, naast diverse andere landschapselementen in het deelgebied (totaal 900 ha).

Stads- en dorpsvernieuwing 
Voor de stad- en dorpsvernieuwing zijn wegen en dorpslinten aangepakt om het woon- en leefmilieu te verbeteren. Ook de inrichting van het landschap en de verkeersveiligheid zijn verbeterd, bijvoorbeeld in Borgercompagnie en Kiel-Windeweer.

Bankje in Tripsbos
Voor het deelgebied Oude Veenkoloniën waren nog twee uitvoerende commissies actief. De leden van de commissies werden voor hun inzet bedankt door gedeputeerde Henk Staghouwer. Ter gelegenheid van de afsluiting werd een bankje onthuld in het Tripsbos. Daarmee is het laatste landinrichtingsproject in de provincie Groningen klaar. De provincie is ruim 90 jaar actief geweest met ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten met een totale oppervlakte van 170.000 ha.