De Marne heeft huishoudboekje op orde

LEENS - Kor Berghuis
Kor Berghuis, wethouder financiën De Marne

LEENS – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de tweede begroting uit deze coalitieperiode aangeboden aan de gemeenteraad. Net als vorig jaar is de begroting voor de komende vier jaar sluitend en in evenwicht. De positieve begrotingsuitkomsten zijn mede mogelijk als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die in 2014 zijn ingezet. Tegelijkertijd heeft het college  haar visie op de rol van de gemeente in deze begroting kunnen vertalen naar de ontwikkeling van de gemeente De Marne en de gemeentelijke organisatie.

Sinds 2015 worden de beleidstaken van het sociaal domein in BMWE-verband uitgevoerd. Op deze manier worden de beleidsmatige (en waar mogelijk ook uitvoerende) krachten van de vier gemeenten gebundeld om een goede uitvoering te geven aan de taken binnen het sociaal domein.

De basis om op de gevolgen van de krimp, vergrijzing en ontgroening in te spelen, is de afgelopen jaren uitgewerkt in diverse beleidsplannen (bv Woon- en Leefbaarheidsplan). Hier gaat het college in 2016 volop mee door. Dit geldt ook voor de activiteiten van het programma PROloog ter versterking van de visserij, recreatie en toerisme rond Lauwersoog. Tevens gaat onze gemeente zich actief inzetten bij het aanpakken van de problemen rond de gaswinning in Noord-Groningen.

De afgelopen jaren is bezuinigd op het onderhoud van o.a. wegen, groen, en openbare verlichting. De bezuinigingen zijn gerealiseerd door het werk efficiënter uit te voeren door o.a. combinaties van werk te maken. Ook het slimmer en innovatiever aanbesteden van de werkzaamheden en nauwe samenwerking met andere overheden heeft aan het realiseren van de bezuinigingen bijgedragen. Toch hebben de bezuinigingen de openbare ruimte dermate belast dat de risico’s zijn toegenomen.  Ter beperking van de risico’s, met name op het gebied van de veiligheid, wordt er de komende jaren extra geld uitgetrokken voor het onderhoud.

De opbrengsten voor de onroerendezaakbelastingen stijgen in 2016 ten opzichte van 2015 met 5,5%. Deze stijging voor 2016 was al opgenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017. Het tarief van de afvalstoffenheffing daalt in 2016 ten opzichte van 2015 met 6,4%. Deze daling is mogelijk door een jaarlijkse onttrekking van k€ 100 uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De stijging van de lokale belastingdruk in 2016 voor een woning met een gemiddelde waarde van k€ 200 komt daarmee uit op 0,8%.

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 3 november.