Hoger waterpeil Lauwersmeer een jaar uitgesteld

LauwersmeerLAUWERSMEER – De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De tijd wordt deels gebruikt voor extra zorgvuldigheid rondom de nulmetingen in het gebied, waar omwonenden om hebben gevraagd.

Dat hebben de betrokken gemeenten, de provincie Groningen, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest unaniem besloten. Om de beoogde startperiode van de proef (15 februari-1 maart) te halen, zou het nodig zijn om de watervergunning nu al aan te vragen. Qua tijd overlapt dat met de afhandeling van de reacties van organisaties en inwoners op het concept-Beheerplan Nationaal Park Lauwersmee. De proef met het waterpeil maakt deel uit van dit beheerplan.

Formeel-juridisch gezien mag zo’n gelijktijdige behandeling. Maar gelet op het geringe draagvlak voor de proef onder bewoners en boeren in het gebied, willen de overheden alle reacties zorgvuldig behandelen op het beheerplan om daarna de procedure voor een watervergunning te starten.

De proef met een tijdelijk verhoogd waterpeil maakt deel uit van het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer. De vaststelling van dit beheerplan door het ministerie van Economische Zaken heeft vertraging opgelopen. Daardoor wordt de tijd krap om de aanvraag voor de  watervergunning op tijd in te kunnen dienen.

‘We constateren dat er nog veel vragen zijn over de proef’, stelt gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen) namens de overheden. ‘Rode draad is de scepsis over onze uitleg dat de proef niet leidt tot verhoogde risico’s. Verder bestaat het idee dat de schaderegeling niets voorstelt en wij afspraken over nulmetingen niet nakomen. Het is ons niet gelukt deze beelden weg te nemen. Met een groeiende groep zijn we helaas niet meer ‘in gesprek’ om deze beeldvorming met feiten te kunnen weerleggen.’

Voor de betrokken wethouders, gedeputeerden en bestuurders van de waterschappen is dit reden om nu niet alles op alles te zetten om de beoogde startdatum toch nog te halen. Er zijn 161 reacties  binnengekomen op het concept-beheerplan, waaronder zo’n 80 identieke. Die worden zorgvuldig beantwoord, waarna er een reactienota komt en het beheerplan definitief wordt vastgesteld. Daarna start de procedure voor de watervergunning, waar inwoners eveneens inhoudelijk op kunnen reageren.

Uitstel betekent geen afstel, zeggen gedeputeerde Henk Staghouwer, Johannes Kramer (provincie Fryslân) en Jan Bos (Noorderzijlvest) namens de betrokken overheden. ‘De belangrijkste reden voor de proef is dat we willen kijken of je met een tijdelijk hoger waterpeil de gestage ‘verbossing’ van het gebied kunt tegengaan. En of zes weken een hoger waterpeil in het voorjaar leidt tot meer en beter riet, plus een betere populatie van flora en faunasoorten in dit beschermde natuurgebied’, aldus Staghouwer. ‘Daar staan alle overheden nog steeds achter.’