Zes moties aangenomen tijdens Statenvergadering Groningen

Provinciehuis GroningenGRONINGEN- Provinciale Staten hebben tijdens een extra Statenvergadering gesproken over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 – 2020. Tijdens het debat zijn 6 moties aangenomen.

Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen

2016 – 2020

Op 18 december heeft de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, het definitieve Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (verder MJP) bekend gemaakt. Tijdens de Statenvergadering over het MJP werd debat gevoerd over onderstaande 6 aangenomen moties en de verworpen motie over een aardgasfonds Groningen.

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website:http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/

Aangenomen motie VVD, PvdA: Meerjarenprogramma

In de motie spreken de Staten uit dat er kan worden ingestemd met het definitieve Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020, mits de waardevermeerderingsregeling wordt voortgezet. Met de motie dragen de Staten het college op om de mening van Provinciale Staten onverwijld over te brengen aan de Tweede Kamer en de Nationaal Coördinator Groningen. En zich ervoor in te spannen dat de Tweede Kamer de inhoud en strekking van deze motie als uitgangspunt neemt voor het debat dat de Tweede Kamer deze maand over dit onderwerp heeft met de minister van Economische Zaken.

Aangenomen motie VVD: Economic Board is van Groningen In de motie constateren de Staten dat ter compensatie van de gevolgen van de gaswinning, naar aanleiding van het bestuursakkoord tussen het Rijk en de provincie Groningen, de Economic Board Groningen is opgericht om de provincie een economische stimulans te geven. En dat de provincie Groningen daar een aanzienlijk bedrag aan heeft bijgedragen (€ 32,5 miljoen) en er in de Tweede Kamer geluiden opgaan om de financiële middelen van de Economic Board Groningen af te romen.

De Staten spreken in de motie uit dat het aan de provincie Groningen is om besluiten te nemen over de Economic Board Groningen, niet aan de Tweede Kamer. De Staten dragen het College op om deze constatering mede te delen aan de Tweede Kamer.

Aangenomen motie PVV veilige woning In de motie spreken de Staten uit dat: 1. Er direct begonnen moet worden met de versterking van woningen die nu al onder een verhoogd risico vallen.

  1. Alle mijnbouwschade direct in behandeling moeten worden genomen, schadeherstel onafhankelijk en snel moet worden afgehandeld, inclusief uitkoopregeling en terugbouw.
  2. Naar alle woningen en gebouwen in het gebied een risicoanalyse moet worden gedaan op basis van de individuele omstandigheden van een woning.
  3. De gaswinning op basis van het voorzorgbeginsel, zolang het risico niet is weggenomen en geen passende maatregelen zijn genomen om dit risico weg te nemen, dient te dalen naar een niveau waarbij de seismische activiteit afneemt.
  4. Maximaal gebruik te maken van de huidige stikstofconversiecapaciteit.
  5. Andere maatregelen te onderzoeken om fluctuaties in de gasproductie uit het Groninger veld te minimaliseren.

De Staten dragen het college op om de mening van Provinciale Staten onverwijld over te brengen aan de Tweede Kamer en de betrokken gemeenteraden. En zich ervoor in te spannen dat de Tweede Kamer de inhoud en strekking van deze motie als uitgangspunt neemt voor het debat dat de Tweede Kamer later deze maand over dit onderwerp heeft met de minister van Economische Zaken.

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: versnelde energietransitie

In de motie verzoeken Provinciale Staten het college om de minister op te roepen maximaal in te zetten op energiebesparing en de transitie naar duurzame vormen van energie.

Aangenomen motie SP, CDA, D66, ChristenUnie, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, PvdA.

In de motie spreken de Staten uit dat aan de kanttekeningen zoals verwoord in de aangenomen motie van 18 november 2015 moet worden voldaan. Voor herstel van vertrouwen is het essentieel dat:

  1. Veiligheid voorop staat en zo spoedig mogelijk te onderzoeken bij welk productieniveau de seismiciteit afneemt. De gaswinning te beperken tot het veilige niveau.
  2. Herstel van (mijnbouw)schade, versterking verduurzaming en investeringen in het gebied snel, goed, ruimhartig en democratisch moet worden aangepakt.
  3. Compensatie voor alle schade noodzakelijk is en de waardevermeerderingsregeling daarom moet blijven bestaan.
  4. Onderzoek en schadevaststelling en afhandeling onafhankelijk(er) moet worden. De NAM hierin geen inhoudelijke of sturende rol meer mag hebben.

Provinciale Staten dragen het college op om de mening van Provinciale Staten onverwijld over te brengen aan de Tweede Kamer en de betrokken gemeenteraden. En zich ervoor in te spannen dat de Tweede Kamer de inhoud en strekking van deze motie als uitgangspunt neemt voor het debat dat de Tweede Kamer later deze maand over dit onderwerp heeft met de minister van Economische Zaken.

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: gaswinning reduceren tot 12 miljard kuub per jaar

In de motie verzoeken de Staten het college om de minister op te roepen maximaal gebruik te maken van de huidige stikstofconversiecapaciteit en met klem aan de minister over te brengen het niveau van de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen tot maximaal 12 miljard kuub.