Steelande wonen, Wierden en Borgen en Groninger Huis tekenen intentie-overeenkomst

GRONINGEN- De bestuurders hebben op 26 januari hun handtekening gezet onder de ‘intentie-overeenkomst tot juridische splitsing’ met instemming van de commissarissen. Dit betekent dat zij de intentie hebben de corporatie Steelande wonen te splitsen in twee gebieden te weten Hoogezand-Sappemeer en Groningen (Hoogkerk/Oosterhoogebrug). Wierden en Borgen zal dan met het deel Groningen fuseren en Groninger Huis zal met het deel Hoogezand-Sappemeer fuseren. Het doel is dat per 1 januari 2017 dit proces is afgerond.

Nadat op 15 september de ‘verklaring onderzoek samenwerking’ is ondertekend, is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en organisatorische meerwaarde en naar de financiële gevolgen.

De uitkomsten van de onderzoeken hebben geleid tot de ondertekening van de intentie-overeenkomst door de drie corporaties. Deze stap heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen in het werkgebied van Steelande wonen te kunnen garanderen. Ook de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders van Steelande wonen wordt hiermee geborgd.

Traject
De bestuurders vinden het belangrijk dat voorafgaand aan de definitieve besluitvorming advies wordt gevraagd aan de ondernemingsraden, de visie van de gemeenten en de instemming van de huurdersorganisaties.

Gevolgen personeel
De medewerkers van Steelande wonen komen in dienst bij Groninger Huis of Wierden & Borgen. Met ondernemingsraden en vakbonden worden afspraken gemaakt over een sociaal plan. Ten gevolge van de splitsing zullen er geen gedwongen ontslagen vallen.

Achtergrond
Steelande wonen heeft de conclusie getrokken dat zij vanwege financiële en organisatorische problemen niet in staat is zelfstandig de opgave in haar werkgebied te realiseren. Groninger Huis en Wierden en Borgen hebben als regionaal betrokken corporaties hun volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid genomen en onderzocht of zij de opgave in het werkgebied van Steelande wonen veilig kunnen stellen. Groninger Huis en Wierden en Borgen zijn financieel gezonde corporaties en zien beide meerwaarde in deze fusie.