Eerste plattelandswoning in de gemeente Leek

LEEK-De raad heeft in haar vergadering van 20 januari 2016 het bestemmingsplan ’Buitengebied Leek – Westerdijk 13’ vastgesteld. Hiermee heeft de raad de eerste plattelandswoning in de gemeente Leek mogelijk gemaakt.

Op het platteland komt het regelmatig voor dat voormalige (tweede) agrarische bedrijfswoningen worden bewoond door personen die niet verbonden zijn aan het agrarische bedrijf. Dit is niet toegestaan, maar als de gemeente de bestemming wijzigt in een burgerwoning, wordt het agrarisch bedrijf beperkt in zijn ontwikkeling. Ook dit is ongewenst.

Wet plattelandswoningen
De wetgever heeft dit opgelost met de Wet plattelandswoningen.  Deze wet maakt het mogelijk om een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, door een derde te laten bewonen. De Wet plattelandswoning regelt dat voor deze woningen geen extra milieubescherming geldt, anders dan die gebruikelijk voor bedrijfswoningen van toepassing is. Ook wordt het agrarisch bedrijf, waartoe de voormalige bedrijfswoning behoorde, niet in zijn ontwikkeling beperkt. Tenslotte wordt verpaupering voorkomen en draagt het bij aan de leefbaarheid van het platteland.

Eerste plattelandswoning in Enumatil
Voor de toepassing van de regeling moet de gemeente een planologisch besluit nemen. De gemeenteraad van Leek heeft, op basis van de Wet en de eerder door de raad vastgestelde Beleidsnota Plattelandswoningen (19 november 2014), het perceel Westerdijk 13 te Enumatil juridisch-planologisch als plattelandswoning bestemd.