Toekomst A-kwartier, bestemmingsplan Hoornsemeer en TSN onderwerpen commissies gemeenteraad Groningen

GRONINGEN- De toekomst van het A-kwartier waar de prostitutie is verdwenen. Het bestemmingsplan voor het Hoornsemeer dat onder meer een paviljoen in het water bij het Hampshirehotel mogelijk maakt. En de situatie rond thuiszorgorganisatie TSN. Dat zijn een aantal onderwerpen die woensdag 3 februari aan de orde komen in commissies van de gemeenteraad van Groningen.

Er zijn komende woensdag drie raadscommissies. De eerste is een korte vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid van 13.00 tot ongeveer 13.30 uur over de gemeentelijke ICT-visie. De agendapunten die oorspronkelijk ook voor 3 februari gepland stonden, verhuizen naar een extra vergadering van deze raadscommissie op woensdag 10 februari. Dan komen het PvdA-initiatiefvoorstel over de aanpak van woonoverlast en het Jaarplan Integrale Veiligheid aan de orde. Aanstaande woensdag 3 februari zijn er verder de raadscommissies Onderwijs en Welzijn over onder meer TSN (aanvang 16.30 uur) en de raadscommissie Ruimte en Wonen over onder het A-kwartier en het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer (aanvang 20.00 uur). Al deze vergaderingen zijn openbaar en ook thuis online live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.

Facebook
In de commissie Financiën en Veiligheid van komende woensdag 13.00 uur staat één inhoudelijk punt op de agenda: de evaluatie van de gemeentelijke ICT-visie. Groningen gebruikt ICT onder meer voor vernieuwing van de relatie tussen gemeente en de Stadjers. Bijvoorbeeld met Twitter en Facebook. “De Groningse Facebook-pagina heeft 13.000 ‘likes’ en scoort daarmee hoog in gemeenteland”, aldus B&W. “Facebook wordt ook gebruikt voor de interactie met burgers.” Het college wil de proef waarbij WOZ-gegevens beschikbaar komen en Stadjers deze kunnen corrigeren uitbreiden naar alle wijken in de Stad.

Thuiszorg
Vanaf  16.30 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Wethouder Ton Schroor geeft hier nadere informatie over de situatie in de thuiszorg. Tijdens de laatste raadsvergadering van woensdag 27 januari maakte hij bekend dat 150 Stadjers zonder thuiszorg van TSN zitten en dat hij maatregelen heeft genomen. Een aantal partijen heeft aangegeven tijdens deze raadscommissie de wethouder en ook overige fracties vragen rond de ontwikkelingen bij TSN te willen stellen. Verder staat de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in De Wijert op de agenda. Daarin komen de hoofdlocatie van basisschool De Tamarisk, een sporthal, kinderopvang en een bibliotheek.

Hampshirehotel
’s Avonds begint om 20.00 uur de commissie Ruimte en Wonen met een debat over het bestemmingsplan voor de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. Die moet onder meer een paviljoen in het water bij het Hampshirehotel, uitbreiding van het terras en vergroting van het meer met aanlegsteigers  mogelijk maken. “Op het gebied van toerisme, recreatie en werkgelegenheid geeft dit een goede impuls”, vindt het college. Zowel voor- als tegenstanders hebben zogeheten zienswijzen rond het bestemmingsplan ingediend. Veel indieners uitten zorgen over verkeer, parkeren, geluid en ecologie. Het college concludeert na onderzoek dat de indieners van de zienswijzen “niet onevenredig in het hun belangen worden geschaad”. “Het plan voldoet aan de beleidsuitgangspunten en criteria van de gemeente.”
Prostitutiepanden
Verder komt de ‘Toekomstvisie A-kwartier’ aan de orde. Die wil van dit stukje binnenstad een vriendelijke wijk met groene ‘leefstraten’, kleinschalige bedrijvigheid en een mix van bewoners maken. Sinds 1 januari zijn er geen prostitutiepanden in het A-kwartier meer. Voor het opstellen van de toekomstvisie over hoe het verder moet met de Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat heeft de gemeente overlegd met bewoners, ondernemers en pandeigenaren. Voor het uitwerken van de plannen voor het A-kwartier vraagt het college van B&W de gemeenteraad om 135.000 euro.

Optoppen
Ook praat de commissie over het plan van B&W om een zogeheten facetbestemmingsplan voor bepaalde buurten in en rondom de binnenstad op te stellen. “Dit doen we om ongewenste ontwikkelingen zoals het optoppen van woningen en bebouwen van achtertuinen en binnenterreinen te voorkomen”, aldus B&W. “De toename van het aantal kamerverhuurpanden en kleine zelfstandige appartementen zet het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk.” Tenslotte debatteert de commissie op verzoek van de SP over het onderhoud van woningen van corporatie Lefier aan de Westindischekade. Volgens deze politieke partij is er sprake van achterstallig onderhoud en moet de corporatie deze woningen verduurzamen, isoleren en renoveren.