Provincie weigert vergunning; ‘Einde van Scheepswerf Pattje in zicht?’

HOOGEZAND-SAPPEMEER – De provincie Groningen wil de vergunning van scheepswerf Pattje weigeren. Reden hiervoor is dat de werf niet kan voldoen aan de maximale grenswaarde voor piekgeluid.

De provincie stelt voor om na de definitieve weigering het bedrijf drie maanden de tijd te geven om zijn werkzaamheden af te ronden. Tot en met die tijd kan de werf doorwerken onder de door het College opgelegde gedoogvoorwaarden.

Intensief toezicht

Eind juni 2015 heeft de provincie in opdracht van de rechter besloten het toezicht op de werkzaamheden van de scheepswerf drastisch te intensiveren. Doel hiervan was om gedurende een langere periode een reëel beeld te krijgen van het werk van de werf en de overlast die dit gaf. Vanaf eind juni is er tien keer per week aangekondigd en onaangekondigd milieutoezicht geweest. Bovendien heeft de provincie microfoons geplaatst om de geluidseffecten permanent te meten. Daarnaast heeft de provincie een geluidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten van de metingen, de toezichtsbezoeken en het onderzoek laten zien dat de provincie de aangevraagde vergunning moet weigeren.

Achtergrond

Eind 2009 heeft de scheepswerf een vergunning aangevraagd voor de bouw van schepen op de werf in Waterhuizen. Dat het provinciebestuur nu pas aanstuurt op een weigering, heeft met een aantal factoren te maken. Allereerst zijn er diverse geluidsonderzoeken door zowel de provincie als het bedrijf uitgevoerd. Dit leidde over en weer tot discussies over de juistheid van de onderzoeken. Het bedrijf heeft in die periode zijn aanvraag tussentijds gewijzigd. Dit maakte dat de aanvraag opnieuw beoordeeld moest worden. Ook heeft het bedrijf gedurende de gedoogperiode maatregelen genomen die toen uitzicht gaven op voldoende geluidsbeperking. Bovendien was het op enig moment onduidelijk welke overheid de aanvraag moest gaan behandelen; de provincie of de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Tot slot is het bedrijf samen met de beide overheden in onderhandeling geweest over het opkopen van de woningen van de omwonenden om de overlast volledig weg te nemen. Kortom, de diverse partijen hebben voor zover het in hun vermogen lag pogingen gedaan om tot een vergunbare situatie te komen.

Vervolg

Het provinciebestuur heeft deze week een voorlopige beslissing genomen om de vergunning voor de werf te weigeren. Hierop kunnen belanghebbenden, bedrijf en omwonenden, een zienswijze indienen. Vervolgens zal de provincie op basis van die zienswijzen een definitief besluit nemen over de toekomst van de werf. Rekening houdend met het aangenomen werk stelt de provincie een redelijke termijn van drie maanden na het definitieve besluit aan te houden waarbinnen het bedrijf zijn werkzaamheden zoals die nu gebeuren, beëindigt.