Minister Blok erkent noodzaak bredere aanpak bevolkingskrimp

PROVINCIE – Minister Blok en de provincies die kampen met krimpregio’s zijn na goed overleg over het Actieplan Bevolkingsdaling nader tot elkaar gekomen.

De vijf regio’s missen in het actieplan de grotere landelijke reikwijdte van bevolkingsdaling die zich niet beperkt tot enkele regio’s maar heel Nederland raakt. De provincies hebben aangeboden in relatie hiermee meerdere onderwerpen uit het actieplan concreet uit te werken zoals leegstand van maatschappelijk en particulier vastgoed. Het stemt de provincies positief dat de minister deze insteek herkent en zich openstelt voor het aanbod van de provincies om vanuit dit brede perspectief de gevolgen van bevolkingsdaling uit te werken.

In de aanloop naar het bestuurlijke overleg met minister Blok hadden de krimpregio’s zich op een aantal onderdelen kritisch uitgelaten over de maatregelen uit het actieplan Bevolkingsdaling, dat onlangs door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het gesprek zijn de standpunten wederzijds goed toegelicht. De provincies ervaren het plan als aanbodgericht en niet vraaggericht. De minister herkent de grote uitdaging die de provincies zien met krimp omdat de oorzaak van de bevolkingsdaling verder reikt dan de krimpregio’s maar heel Nederland raakt. Afgesproken is om eendrachtig op te trekken naar een nadere, gezamenlijke en integrale invulling van het Actieplan.

Negatieve effecten versterken zichzelf

Krimp is een trend die in steeds meer regio’s (en steden) zal optreden, ook buiten de huidige krimp- en anticipeerregio’s. Het geeft negatieve effecten die, zonder ingrijpen, zichzelf kunnen versterken. Krimp heeft alles te maken met leefbaarheid en ook de steden, de Randstad, hebben daarmee te maken. Krimp is een gegeven. De oplossing ligt in het kiezen van een andere invalshoek, denken vanuit de opgave die er is en niet vanuit het probleem. Omdat een aantal gebieden in Nederland, de krimpregio’s, al langer geconfronteerd worden met bevolkingsdaling en daarmee bezig zijn, hebben ze inmiddels al de nodige ervaring en expertise opgedaan. Deze regio’s hebben vanuit dit perspectief al veel te bieden waar heel Nederland voor de lange termijn aanpak van kan profiteren. Niet alleen landschappelijk gezien, maar zeker op economisch vlak. Als de negatieve effecten van krimp zich gaan opstapelen, dreigen krimpgebieden in een negatieve spiraal terecht te komen. Deze gebieden hebben Nederland dan op termijn veel minder te bieden en de kosten om de effecten hiervan te bestrijden zijn vele malen groter.

Over twee maanden is er weer een bestuurlijk overleg afgesproken waar het aanbod van de krimpgebieden wordt besproken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om nader invulling te geven aan het Actieplan.