Provincie investeert 155.000 euro in versterken vrijwilligerswerk

PROVINCIE – De provincie Groningen maakt 155.000 euro vrij om te investeren in vrijwilligerswerk. Het geld gaat Huis voor de Sport, Groninger Dorpen en CMO-Stamm. Met het project ‘Sterk vrijwillgerswerk’, een initiatief van in totaal zeven provinciale en vijf landelijke organisaties, willen zij hun kennis en deskundigheid inzetten om het vrijwilligerswerk te versterken.

Vrijwilligersorganisaties leveren een belangrijk bijdrage aan de leefbaarheid. Daarnaast rekent de overheid, in de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving, in toenemende mate op vrijwillige inzet. Mede hierdoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en de besturen van deze organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en verantwoording.

Samenwerking

De organisaties moeten meegroeien en daardoor steeds meer inspelen op veranderingen in de omgeving. Dit vraagt van de organisaties een stevig bestuur die de samenwerking zoekt met andere organisaties. De subsidie is bedoeld om te investeren in de besturen en het vrijwillig kader van vrijwilligersorganisaties. Via ‘Sterk vrijwilligerswerk’ worden informatiebijeenkomsten en ondersteuning georganiseerd. Op die manier wordt de (lokale) samenwerking en kennisdeling gestimuleerd. Met als doel meer samenwerking tussen besturen van onder meer dorpsbelangen, sportverenigingen, muziek- en scoutingverenigingen en cultuurorganisaties.

FC Leo

In Leens voerde FC Leo met succes een proefproject uit. Deze voetbalclub startte de eerste gesprekken met andere vrijwilligersorganisaties. Een jaar later is er een samenwerking genaamd Samenwerkende Verenigingen Leens, ze hebben samen een nieuwe dorpsvisie ontwikkeld en verschillende activiteiten georganiseerd voor de inwoners. Het is de bedoeling dat de hier gehanteerde methodiek straks in de hele provincie wordt toegepast.