Provincie vraagt inwoners mening over verkeerssituatie N361

PROVINCIE – De provincie Groningen heeft drie mogelijke alternatieven onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren. Daarbij gaan twee alternatieven uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen, verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Van 9 mei tot en met 19 juni liggen de drie alternatieven en de bijbehorende onderzoeken ter inzage. Dan kan iedereen die dat wil reageren op de plannen. Op 19 mei, van 17.00 tot 20.30 uur, is er een inloopavond in het Dorpshuis Noorderhoogebrug (Wolddijk 161). Bezoekers kunnen dan vragen stellen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken. In het voortraject is al met verschillende belanghebbende partijen gesproken, maar nu willen de provincie en de gemeente Groningen ook de mening van bewoners, ondernemers en belanghebbenden horen die nog niet eerder aan bod zijn geweest. Mede op basis van de binnengekomen reacties en de uitgevoerde onderzoeken bepalen de colleges van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders een voorlopig voorkeursalternatief.

Doelstellingen project

De huidige aansluiting van de N361 op de ringweg voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor een goede en veilige weginrichting. Daarnaast komt er in Noorderhoogebrug veel sluipverkeer voor. De route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is in de huidige situatie onlogisch en indirect. Op dit moment kan het verkeer bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op. Hierdoor moet het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg door de bebouwde kom rijden. Daarnaast kruist dit doorgaande verkeer op verschillende plekken het fietsverkeer. In de uitgevoerde onderzoeken is beschreven hoe de drie alternatieven bijdragen aan de doelstellingen van het project en wat de milieueffecten ervan zijn. Voor de effecten op het bedrijventerrein het Witte Lam is een apart onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting nemen Provinciale Staten dit najaar een besluit over een definitieve oplossing voor de aansluiting.

N361 Groningen – Lauwersoog

De N361 is één van de onveiligste provinciale wegen van Groningen. Samen met de gemeenten Winsum, De Marne en Groningen zoekt de provincie naar oplossingen voor de verkeersproblemen. De weg voldoet op een aantal plekken niet aan de kwaliteitseisen van een belangrijke gebiedsontsluitingsweg. Zo loopt de weg met veel doorgaand verkeer door een aantal bebouwde kommen en sluit de weg niet goed aan op de ringweg van Groningen. Om deze problemen aan te pakken, worden op de hele N361 verbeteringsmaatregelen getroffen (zie voor meer informatie N361veilig.nl). Met de aanpak van de aansluiting van de N361 wil de provincie Noordwest-Groningen beter bereikbaar maken, Noorderhoogebrug leefbaarder maken en de verkeersveiligheid verbeteren.