Slochteren weet positief resultaat te behalen over 2015

SLOCHTEREN – De gemeente Slochteren sluit 2015 af met een positief resultaat van ruim 1 miljoen euro. Het college wil de raad voorstellen het saldo toe te voegen aan de saldireserve om het weerstandsvermogen te versterken.

De ontwikkelingen die in 2015 het meest effect hadden op de financiën van de gemeente Slochteren zijn: het sociaal domein, gaswinning en de herindeling. Het werk hiervoor is ruim binnen de beschikbare middelen uitgevoerd en dat stemt tot tevredenheid.

Sociaal domein

Met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde is gezamenlijk invulling gegeven aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De focus lag op het goed organiseren van de zorgtaken die per 1 januari 2015 bij de gemeente ondergebracht zijn. Een ontwikkeling die vanzelfsprekend in de komende jaren zal worden voortgezet. Als in de toekomst mocht blijken dat het nodig is meer middelen te besteden aan zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben, kan hiervoor geld vrij gemaakt worden uit de saldireserve.

Gaswinning

In 2015 heeft de aardbevingsproblematiek veel impact op inwoners van de gemeente Slochteren gehad. Er is ambtelijk en bestuurlijk meegewerkt aan de oprichting van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor een integrale aanpak van de aardbevingsproblematiek. Samen met rijk, provincie en gemeenten wordt verder gebouwd aan de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied. Er is gewerkt aan de organisatie en prioritering in de vorm van het Meerjarenprogramma van de NCG. In 2016 worden hiervan de eerste resultaten zichtbaar, waaronder de constructieve versterking van woningen en andere gebouwen in Overschild. Bovendien is het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen actueel in 2016.

Herindeling

In 2015 is bestuurlijk en ambtelijk gewerkt aan de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. In januari 2015 hebben de gemeenteraden van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde ingestemd met een plan van aanpak tot de vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet. Dit heeft geleid tot een herindelingsontwerp waarover de raden in december 2015 een besluit hebben genomen. In de loop van vorig jaar gingen steeds meer activiteiten van de afzonderlijke gemeenten zich richten op het perspectief van de nieuwe gemeente. Door zaken slechts één keer voor alle drie de gemeenten te ontwikkelen, ontstaat er ruimte die ingezet kan worden voor de voorbereiding op de herindeling. Dat is nodig omdat het werk voor de herindeling voor het grootste deel met de bestaande formatie van de huidige drie organisaties gedaan moet worden.

Het college kijkt terug op een enerverend jaar waarin veel goede zaken tot stand zijn gebracht, samen met de andere twee gemeenten. Dit is waardevol in de voorbereiding en totstandkoming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.