Hoogezand-Sappemeer houdt 2,3 miljoen euro over

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Hoogezand-Sappemeer sluit 2015 af met een positief rekeningresultaat. Maar liefst 2,3 miljoen euro houdt de gemeente over, zo blijkt uit de jaarrekening 2015. In december leek de gemeente nog af te stevenen op een tekort van 2 miljoen euro.

Met name voor het Sociaal Domein is in 2015 minder uitgegeven dan begroot (1 miljoen). Ook de financiële resultaten voor bijstandsverlening (648.000) en voor het onderwijs (461.000) vielen in 2015 positiever uit. Daarnaast is de voorziening Rioleringen op dit moment hoger dan noodzakelijk. Omdat de gemeente er tussen 2007-2015 uit eigen middelen 1,4 miljoen euro in heeft gestopt wordt dat bedrag er nu weer uitgehaald. Er is voldoende geld beschikbaar om toekomstig groot onderhoud aan de rioleringen te kunnen blijven uitvoeren. Ook de grondexploitatie van de woonwijk De Vosholen was defensief ingeschat doordat er in het verleden verliezen zijn ingecalculeerd. Dat leverde over 2015 860.000 euro op omdat deze stille reserve nu niet langer nodig is.

Het positieve rekeningresultaat over 2015 wordt voor het grootste deel (en deels bestemd voor het sociale domein) in de algemene reserve gestopt. Een kleiner deel (308.000 euro) wordt alsnog in 2016 uitgegeven.

Wethouder Financiën Marco Metscher waarschuwt voor te hoge verwachtingen als gevolg van dit positieve rekeningresultaat: “Ik ben blij met dit positieve resultaat en dat de reserve er beter voor staat dan gedacht. Maar we weten dat er nog grote uitgaven aankomen, onder andere voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en mogelijke tegenvallers bij de afwikkeling van de grondexploitatie voor het Stadscentrum. Bovendien zijn er nog grote financiële onzekerheden bij het sociale domein, omdat er verdere kortingen en bezuinigingen zijn aangekondigd door het Rijk.”

Rijksuitkeringen

De relatief grote financiële verschuivingen in enkele maanden tijd houden mede verband met verschillende doeluitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Het grillige en onvoorspelbare karakter daarvan hebben aanzienlijke gevolgen voor het financiële beleid van Hoogezand-Sappemeer. Er zijn daarom wel degelijk zorgen over de toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen, bedoeld om de financiële continuïteit van de gemeente te garanderen onder tegenvallende omstandigheden.

Op dit moment is het dekkingspercentage 190%, maar de verschillende toekomstscenario’s lopen sterk uiteen. In het slechtste geval zakt het percentage terug tot 65%.“We hebben financieel een zachte landing kunnen maken met de taken die de gemeente van het Rijk heeft overgenomen op het gebied van de zorg,” zo blikt wethouder Metscher tevreden terug. “De onzekere toekomst baart het college echter wel zorgen en daarom hebben we stevige voorzorgsmaatregelen genomen.”

De jaarrekening 2015 is op 27 mei aan de gemeenteraad aangeboden. Op 20 juni bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2015. Naar verwachting stelt de gemeenteraad op 4 juli deze stukken vast.