Vlagtwedde financieel voortvarend richting Westerwolde

VLAGTWEDDE – De gemeente Vlagtwedde heeft over 2015 een positief resultaat behaald. Op de jaarrekening blijft een overschot staan van twee miljoen euro.

In het voorbije jaar is er volop geïnvesteerd en zijn er mooie resultaten behaald. De Prinsessenbuurt in Vlagtwedde heeft een facelift ondergaan, veel openbare verlichting is vervangen door energiezuinige exemplaren en als kroon op het werk is eind 2015 de nieuwe energieneutrale MFA in Sellingen geopend.

Verder zijn er belangrijke stappen gezet om het gebied, onderdeel van het prachtige Westerwolde, nog aantrekkelijker te maken voor de toerist. Zo is het terrein rondom het “Moekesgat” in Ter Apel omgevormd tot een aantrekkelijk dagrecreatief terrein, en is het bezoekerscentrum Terra Mora in Vesting Bourtange in gebruik genomen. Daarnaast neemt gemeente Vlagtwedde actief deel aan de herontwikkeling van het natuurnetwerk ‘ecologische hoofdstructuur’. Dit alles past uitstekend bij de Cittaslow gedachte die de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde willen uitdragen, richting de nieuwe gemeente Westerwolde per 1 januari 2018.

Tussentijdse cijfers 2016 eveneens positief

Tegelijk met de jaarrekening 2015 wordt de eerste bestuursrapportage 2016 in de gemeenteraad behandeld. Op dit moment wordt over 2016 een positief rekeningresultaat van € 200.000,- verwacht. Ook meerjarig wordt er een plus gepresenteerd, voornamelijk door een hogere uitkering vanuit de rijksoverheid. Het college van burgemeester en wethouders stelt tevens voor om in 2017 het OZB tarief op het niveau van 2016 te handhaven, waardoor eveneens een voordeel ontstaat. Dit voordeel wordt enerzijds ingezet om het beheer van de openbare ruimte op peil te houden en anderzijds om structureel extra te storten in de onderwijshuisvestingsreserve. Op deze wijze wordt de financiële meerjarenplanning verder verstevigd.

Financiële positie onverminderd goed

Het positieve rekeningresultaat 2015 wordt toegevoegd aan de reserves, waardoor de financiële positie van de gemeente verder wordt verstevigd. De door het Rijk aan gemeenten overgedragen taken binnen de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet zullen ook de komende jaren veel vragen van het financiële beheer van de gemeente. De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden en de financiële consequenties van het “Akkoord van Westerlee” zijn lastig te voorspellen. Bovendien is een sober financieel beleid volledig in lijn met het collegeprogramma. Gemeente Vlagtwedde gaat met een uitstekende financiële positie richting de nieuwe gemeente Westerwolde.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2015 en de eerste bestuursrapportage 2016 op 21 juni.