Geen vluchtelingen naar Zuidhorn

ZUIDHORN – Er komen geen vluchtelingen naar Zuidhorn. Er waren plannen voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar op de locaties De Borgh en Het Anker, maar hier kan een streep door.

Regietafel

De landelijke en regionale Regietafel hebben gesproken over de afnemende instroom van vluchtelingen en de capaciteitsomvang van het aantal opvangplaatsen. Landelijk is op 8 september afgesproken, dat voor de korte termijn geen nieuwe opvangplekken meer nodig zijn, bovenop de bestaande capaciteit en de plekken die momenteel in realisatie zijn.

De regionale Regietafel heeft 12 september besloten, dat in de provincie Groningen geen nieuwe opvanglocaties worden gerealiseerd. Dat betekent voor de gemeente Zuidhorn, dat de plannen voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar op de locatie De Borgh en Het Anker definitief niet doorgaan.

Waardering

Vanaf april dit jaar heeft het college in diverse bijeenkomsten met omwonenden gesproken over de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn. Voor de wijze waarop de inwoners en omwonenden zich hebben ingezet en opgesteld, hebben het college en de raad veel waardering en respect. Ook de bereidheid van diverse (sport)verenigingen en organisaties, de scholen en vele vrijwilligers een bijdrage te willen leveren aan de opvang van vluchtelingen, heeft het college zeer op prijs gesteld. Het college heeft de direct omwonenden van genoemde locaties vandaag per brief geïnformeerd over het niet doorgaan van de plannen.

Huisvesting vergunninghouders

Nu de noodzaak van opvang van vluchtelingen is afgenomen, richt het college zich op de huisvesting van vergunninghouders. Vergunninghouders hebben een verblijfsvergunning en recht op zelfstandige huisvesting. De gemeente gaat nu op provinciaal- en Westerkwartierniveau onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor huisvesting van vergunninghouders. Hierbij kijkt het college naar de hele gemeente en neemt daarbij ook de mogelijkheden van de locaties De Borgh en Het Anker mee. Het college verwacht voor het eind van dit jaar met de resultaten van dit onderzoek te komen.

Onderhoud terrein De Borgh

Het huidige terrein van De Borgh is afgesloten met hekken. Deze zijn nodig in verband met het gevaar op drijfzand bij wateroverlast. Het terrein is, in afwachting van de plannen, de afgelopen periode niet onderhouden. In oktober gaan medewerkers van openbare werken aan de slag met het (groen)onderhoud van dit terrein.