Veendam presenteert sluitende begroting

VEENDAM – Het college en wethouders van Veendam hebben een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2017-2020 tijdens de vergadering van 7 november 2016. De eerder ingezette bezuinigingen zijn voldoende om de kortingen van het Rijk op te vangen. Daarnaast blijft er ruimte voor nieuwe investeringen.

Financiële ontwikkelingen

De uitvoering van de taken in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zullen moeten plaatsvinden binnen de budgettaire middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Daarbij zijn ook de aangekondigde kortingen binnen de sociale werkvoorziening meegenomen in de meerjarenbegroting. De eerder ingezette bezuinigingen zijn afdoende om de begroting van 2017 en de jaren daarop sluitend te krijgen. Er hoeft niet extra bezuinigd te worden.

Inhoudelijke ambities

Daarnaast is er ruimte vrij om de inhoudelijke ambities zoveel mogelijk uit te voeren. Voor de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark bij het stadioncomplex De Langeleegte zijn middelen beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark realiseren wij in samenwerking met het Winkler Prins college een eigentijdse, duurzame en toekomstbestendige campus. Ook wordt er ingezet op de verdere versterking van het centrum. Samen met onze maatschappelijke partners worden de (nieuwe) taken in het sociaal domein zo goed mogelijk uitgevoerd. Het beleid is er daarbij op gericht dat iedereen meedoet en dat zorg ‘op maat’ vroegtijdig en laagdrempelig wordt georganiseerd.

De gemeentelijke herindeling krijgt in deze bestuursperiode veel aandacht. Dit krijgt in 2017 zijn vervolg. Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Veendam rondom de discussie over de realisatie van een windmolenpark aan de N33 heeft hoge prioriteit. Verder wordt ingezet op het versterken van de economische positie en het behouden, versterken en verder uitbreiden van de werkgelegenheid.