Jaarrekening 2016 Menterwolde is positief

Het college van Menterwolde presenteert een positieve jaarrekening over 2016 aan de gemeenteraad. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat over 2016 komt uit op €125.000,- . De jaarrekening wordt behandeld in de raadvergadering van 6 juli 2017. Dit is de allerlaatste keer dat de jaarrekening en het verslag door de gemeente Menterwolde behandeld worden. De cijfers over 2017 worden namelijk in 2018 vastgesteld door de raad van Midden-Groningen.
Het college heeft in 2016 een aantal stappen gezet om de positie van de dorpen te versterken. Er wordt geïnvesteerd in het MFC in Meeden en er is een programmaplan gemaakt voor versterking en het toekomstbestendig maken van scholen in Zuidbroek en Noordbroek. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over de toekomst van MFC Noordsuythoeve in Noordbroek en is begonnen met de planvorming voor de versterking van het dorpshart in Muntendam, waarbij sporthal De Menterne als eerste verbouwd wordt.

Daarnaast stond 2016 ook in het teken van de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling. Er is kritisch gekeken naar de noodzaak van nieuwe investeringen. Tegelijkertijd is extra ingezet op het financiële beheer en de interne controle. Menterwolde gaat volgend jaar samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen vormen en wil zorgen voor een goede financiële afronding van de eigen gemeente. Daarom zijn de balansen van de afgelopen jaren nogmaals bij langsgelopen en is er gekeken waar onderdelen afgeboekt konden worden. Dat heeft geleid tot een positieve post van €750.000,-.
De algemene reserves van Menterwolde gaan er flink op vooruit dit jaar. Dit komt grotendeels doordat het Ministerie van SZW besloot om geen claim van €4,5 miljoen in te dienen wegens het te laat indienen van de jaarrekening 2014. Daarnaast kwamen er van het Ministerie van Binnenlandse Zaken extra inkomsten in verband met de aardbevingen en de asielhuisvesting en werden positieve effecten uit de balansopschoning verrekend. Vorig jaar kwam de algemene reserve van Menterwolde op een kritisch niveau uit, ook omdat toen rekening gehouden werd met een eventuele naheffing van het Ministerie van SZW.
Dit jaar wordt, onder meer door bovengenoemde effecten, het weerstandsvermogen van de gemeente Menterwolde toereikend en kent Menterwolde een positief rekeningsaldo over het jaar 2016.
Wethouder Jaap Borg: “ Ik ben uitermate tevreden met dit resultaat. Het voelt goed dat Menterwolde de zaken financieel op orde heeft en met vanuit een stabiele positie en met voldoende weerstandsvermogen de herindeling in gaat”.