Oost Groningen investeert in kwaliteit van wonen

In Oost Groningen wordt geïnvesteerd om de woningvoorraad in de zeven gemeenten passend te maken voor de huidige en toekomstige inwoners. Gemeenten en woningcorporaties willen investeren in goede en passende woningen. Om de ambities te realiseren is een goed beeld van de woningmarkt essentieel. Daarom hebben de partners van het Regionaal Woon- en Leefbaarheid Plan Oost Groningen (gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen), bureau Companen gevraagd om een woningmarktonderzoek uit te voeren.

In het onderzoek wordt de huidige en toekomstige vraag naar woningen in beeld gebracht. In de regio is al een paar jaar sprake van een daling van het aantal inwoners. De verwachting is dat nu ook het aantal huishoudens in de regio zal dalen. Daarbij zijn wel verschillen tussen de gemeenten zichtbaar. Waar in de ene gemeente al een lichte daling van het aantal huishoudens zichtbaar wordt, groeit een andere gemeente nog licht in het aantal huishoudens (Menterwolde, Stadskanaal en Veendam). Het aantal huishoudens is bepalend voor de totale vraag naar woningen. De gemeenten willen de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om in een vroeg stadium in te kunnen spelen op de benodigde veranderingen op de woningmarkt.
De veranderde huishoudenssamenstelling vraagt ook om een verandering van de woningvoorraad. Er is bijvoorbeeld een stijgende vraag naar woningen die zorggeschikt zijn en woningen voor eenpersoons huishoudens. Daarnaast is een betaalbare duurzame woningvoorraad essentieel. Ten slotte blijkt ook dat de kwaliteit van de woningen essentieel is om te voldoen aan de veranderende vraag.
Samenwerking
De zeven Oost-Groninger gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen werken samen om het aanbod van koop- en huurwoningen te laten aansluiten bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Hierover worden regionaal afspraken gemaakt. De woningcorporaties hebben inmiddels hun plannen bekend gemaakt om voor vele miljoenen te investeren in de sociale woningvoorraad. De gemeenten hebben plannen om met name de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van particuliere woning verbetering en verduurzaming van woningen, maar ook sloop waar investeren niet meer zinvol is.