Midden-Groningen harmoniseert lokale heffingen

SAPPERMEER – De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan per 1 januari 2018 samen verder als de gemeente Midden-Groningen. Daardoor moeten ook de heffingen (belastingen) en leges voor de nieuwe gemeente worden vastgesteld. Dit gebeurt door middel van een ‘Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen’.

Op dit moment hanteren de drie gemeenten verschillende tarieven. Aangezien de gemeenten als één nieuwe gemeente verder gaan, moeten ook de tarieven gelijk getrokken worden. Daarnaast willen we onze nieuwe gemeente ook een goede start geven door met een solide begroting te komen en scherp te zijn op de uitgaven en onze inkomsten. Een realistische algemene reserve is hierbij van essentieel belang.

Nog geen besluitvorming over OZB

De besluitvorming over de kadernota door de huidige drie gemeenteraden gaat over de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de algemene leges. De nieuwe raad van Midden-Groningen beslist in 2018 echter over de OZB in samenhang met de begroting. In de kadernota hebben we voor de OZB een richtbedrag genomen inclusief indexatie van 1,5% inflatie. Daar kan de nieuwe gemeenteraad van Midden-Groningen dus nog van afwijken.

Woonlasten

De herindeling leidt niet tot een forse stijging van de woonlasten (totaal van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Integendeel. In Slochteren blijven de woonlasten ongeveer gelijk en in Hoogezand stijgen ze licht (dit heeft vooral met de normale indexatie van de kosten te maken). In Menterwolde dalen de woonlasten zelfs behoorlijk. In vergelijking tot andere gemeenten in de provincie Groningen heeft Midden-Groningen woonlasten die ruim onder het gemiddelde liggen.

Dit betekent voor een woning in Hoogezand-Sappemeer van €150.000 een stijging van € 21,- voor het jaar 2018. Voor een woning in Slochteren van €150.000 betekent dit een stijging € 9,- voor een meerpersoonshuishouden (en van € 33,- voor een eenpersoonshuishouden). En het betekent voor een woning in Menterwolde van €150.000 een daling van € 69,- voor het jaar 2018.

Lasten voor bedrijven

De eigenaren en gebruikers van bedrijven in de gemeente Slochteren krijgen te maken met een behoorlijke OZB-lastenverhoging zodat zij hetzelfde betalen als de bedrijven in Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Een groot deel van deze bedrijfslasten wordt gedragen door de NAM. Ook dit is een besluit voor de nieuwe raad van Midden-Groningen, waarbij de raad ook nog kan kiezen voor bijvoorbeeld een overgangsregeling voor bedrijven.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt gelijkgetrokken met die van Menterwolde. Daardoor worden de kosten in Hoogezand-Sappemeer wat hoger.

Culturele- en welzijnsinstellingen

De sport-, culturele- en welzijnsinstellingen uit Hoogezand-Sappemeer gaan ten aanzien van de OZB-lasten aansluiten bij de systematiek van Slochteren en Menterwolde. Zij worden niet langer gecompenseerd via het OZB tarief, maar de instellingen zullen in het vervolg een subsidieaanvraag voor de compensatie moeten indienen bij de gemeente. Dit betekent dus geen lastenverhoging voor de instellingen maar een andere manier van compenseren. De betreffende instellingen ontvangen daarvoor, direct na besluitvorming door de raden in september, een brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Vervolg

De betreffende heffingen- en legesbedragen zijn opgenomen in de belastingverordeningen en de legesverordening. Deze stukken liggen deze maand voor ter vaststelling bij de drie gemeenteraden (op 25 september in de raad van Hoogezand-Sappemeer, op 26 september in de raad van Menterwolde en op 28 september in de raad van Slochteren).