Provincie: investeer in sport!

Opinie

GRONINGEN – Jong geleerd is oud gedaan: een slogan die zeker van toepassing is op een gezonde voedingsstijl en het beoefenen van sport. In de provincie Groningen is Healthy Aging één van de kernthema’s, maar de uitvoer van de gezonde leefstijl blijft in Groningen achterwege. In onze provincie lijdt één op de tien jongeren aan (ernstig) overgewicht, in Oost-Groningen is dit percentage zelfs dertien procent. Uit onderzoek van de stad Groningen blijkt dat één op de vier kinderen in de leeftijd 10-11 jaar overgewicht heeft. Kinderen en jongeren met overgewicht hebben meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, gewichtsproblemen, diabetes en overgewicht op latere leeftijd, niet een rooskleurige toekomst waarin Healthy Aging haalbaar lijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zelfs  berekend dat ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen te zwaar is.
De meeste gevallen van overgewicht komen door een combinatie van verkeerde voeding en te weinig beweging. Alleen wanneer beide oorzaken worden ondervangen, is er zicht op gezond ouder worden. De provincie Groningen heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de Groningers. Maar wel voor de leefbaarheid van de provincie Groningen. Dat geldt voor stad en ommelaand. De mogelijkheid om deel te nemen aan een sport en het daarmee gepaarde sociale leven heeft een positieve invloed op de reuring in een wijk of een dorp. Het bevordert da armee de leefbaarheid en de gezondheid van de Groningers: twee vliegen in een klap! Koppel daar een voedselstrategie aan vast, gericht op gezonde lokale producten, regionale markten en weer worden leefbaarheid en gezondheid bevordert. Om sport en bewegen te bevorderen hebben we in Groningen ervaring met Sportdorpen. Dat  zijn samenwerkingsverbanden van sportverenigingen en andere lokale partijen die als doel hebben zoveel mogelijk inwoners van dorpen en wijken vaker te laten sporten. Hierbij wordt gekeken wat de behoeften van inwoners zijn en wordt daar aanbod op gemaakt. Doel van een sportdorp is om inwoners vanuit eigen behoeften meer en vaker te laten sporten. Door dit tegen een lage prijs en in het eigen dorp aan te bieden, wordt de drempel om in beweging te komen zoveel mogelijk verlaagd.
De positieve effecten van sportdorpen zijn groter dan alleen het in beweging krijgen van inwoners. Sportdorp “ zijn” vergroot de sociale cohesie en geeft een positieve impuls aan het dorpsleven. Blijham is  nu drie jaar sportdorp, volgens inwoners heeft dit er toe geleid dat er niet alleen veel meer mensen aan sport zijn gaan doen, maar ook dat de nieuwe activiteiten enorm leven in het dorp. Een mooie manier om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het dorp aantrekkelijker te maken om te wonen. Dat gebeurt ook doordat sport mensen verbindt.  Sportdorpen zorgen namelijk ook voor samenwerking tussen verenigingen en heeft als effect dat meer inwoners als vrijwilliger actief worden. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van het dorp en de sociale cohesie. Inwoners raken meer verbonden en betrokken bij het eigen dorp door Sportdorp te worden. In de bestaande sportdorpen zijn volgens Huis voor de Sport sportactiviteiten gerealiseerd als hardlopen in groepsverband en cursussen valpreventie en zelfverdediging. Mooie voorbeelden die aangeven dat sportdorpen een positieve impuls geven aan het verbinden van de inwoners met elkaar. Het Sportdorp kan een trefpunt in het dorp worden.In Limburg, waar vergelijkbare vraagstukken over krimp en leegloop van het platteland spelen, zijn de eerste pilots begonnen en zijn deze direct al succesvol. Goed voorbeeld doet volgen, dus het is tijd voor Groningen om te investeren in een gezonde toekomst voor haar inwoners en geld vrij te maken voor bijvoorbeeld meer sportdorpen en andere projecten die beweging en gezond leven stimuleren. Op dit moment is de bijdrage aan sport van de provincie Groningen minimaal en steekt deze schril af tegen de rest van het land. De provincie heeft de financiële mogelijkheid om komend jaar meer dan de huidige 200.000 euro te investeren. Laten we daar nou eens 2 euro per inwoner van maken en daarmee de dorpen en wijken gezelliger,  aantrekkelijker, actiever en gezonder maken! Op naar een gezond Groningen!
Gerda van Galen
Nienke Homan
Statenleden GroenLinks
Provincie Groningen

 

Nienke Homan