Samenwerking basisonderwijs en Rzijn vastgelegd in convenant Brede School

SELLINGEN – Tijdens de gemeentelijke Onderwijsdag op woensdag 17 september 2014 ondertekenen de besturen en directies van het openbaar en bijzonder basisonderwijs in Vlagtwedde en de Stichting Rzijn het convenant ‘Brede School’. Daarin leggen zij vast dat zij structureel willen samenwerken om de doorgaande lijn in onderwijs, zorg en opvoeding zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Op 1 oktober 2012 is in de gemeente het project ‘Brede School Ontwikkeling’ van start gegaan. De Stichting Rzijn en de openbare en bijzondere basisscholen hebben zich sindsdien ingezet om te komen tot een gezamenlijk Brede School concept. Dit concept is niet gekoppeld aan een gebouw, maar heeft de vorm van een netwerk rondom het kind in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Dit netwerk is bedoeld om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Samenwerking en afstemming zijn de kernwoorden van het Brede School concept. In de afgelopen projectperiode is veel energie gestoken in het uitwisselen van kennis en ervaring rond leerprocessen, de zorg voor risicokinderen, overdracht van informatie en pedagogische visie.

Een goede basisstructuur waarin onderwijs, zorg en opvoeding elkaar versterken is essentieel om te voorkomen dat risicokinderen tussen wal en schip kunnen vallen. Om deze basisstructuur vorm te geven en te borgen is een samenwerkingsconvenant opgesteld. In dit convenant is de overlegstructuur vastgelegd waarin de partijen het Brede School concept verder willen uitwerken. Tegelijkertijd is een groot aantal inspanningsverplichtingen geformuleerd op het gebied van samenwerking, doorgaande leerlijn, voor- en vroegschoolse educatie, een doorgaande zorglijn, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het verbreden van het activiteitenaanbod voor kinderen.