Bellingwedde ontstemd over regeldruk provincie Groningen

WEDDE - Bart Huizing WEDDE – In navolging van de gemeenten Menterwolde en Stadskanaal kan Bellingwedde zich eveneens niet vinden in de Ontwerp-Omgevingsverordening, die in de ogen van het college teveel beperkingen oplegt. Het college van burgemeester en wethouders van Bellingwedde vindt dat de provincie haar ontwerp-Omgevingsverordening drastisch moet wijzigen. Dit is te lezen in de zienswijze waarin het gemeentebestuur haar mening kenbaar maakt aan de provincie. Volgens Bellingwedde zijn de regels in de verordening te complex en te gedetailleerd. Daarnaast krijgen inwoners met deze nieuwe regels last van onnodige beperkingen en gaat de provincie voorbij aan de autonomie van gemeenten.

Daarmee volgt het Stadskanaal en Menterwolde, die op 18 maart tegenover Groot Groningen eveneens hun ongenoegen uitten. In de ontwerp-Omgevingsvisie staat het provinciale beleid op het gebied van ruimte, verkeer en vervoer, milieu en water. Dit beleid is vervolgens uitgewerkt in een aantal regels en voorschriften waar gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden: de ontwerp-Omgevingsverordening. Van 16 maart tot 29 april konden gemeenten en waterschappen reageren op de beide ontwerpen. In een 16 pagina’s tellende zienswijze laat het college van Bellingwedde aan het provinciebestuur weten dat de ontwerp-Omgevingsverordening wat haar betreft drastisch aangepast moet worden.

In de inleiding van de verordening stelt Gedeputeerde Staten minder regels, minder gedetailleerde regels en eenvoudiger regels te willen. Daarnaast wil de provincie volgens dezelfde tekst bevoegdheden overdragen aan gemeenten en waterschappen. Wethouder Bart Huizing: “Van deze uitgangspunten is volgens ons niet veel terecht gekomen. De ontwerp-verordening bevat vele gedetailleerde en complexe regels. Deze gedetailleerde invulling door de provincie past niet binnen de wet. Een voorbeeld van de regelzucht is dat de verordening regels stelt aan onderwerpen die intussen vergunning vrij zijn en aan onderwerpen waar de provincie geen bevoegdheid heeft. Het college van Bellingwedde pleit daarom voor minder regeldruk en meer vertrouwen in de gemeente.”

Verordening stuurt in herindeling
Een ander bezwaar betreft de benodigde toestemming van mogelijke herindelingspartners. Voor de bouw van een woning of de uitbreiding van een bedrijventerrein moet niet alleen de eigen gemeenteraad akkoord geven, maar ook de gemeenteraden van mogelijke herindelingspartners dienen hun fiat te geven. “Hiermee wordt voorbijgegaan aan de autonomie van de gemeente als zelfstandig bestuursorgaan en lijkt de provincie sturend op te treden richting de door haar gewenste herindeling. De Omgevingsverordening moet volgens ons gaan over de ruimtelijke ordening en niet over de toekomstige herindeling.” Aldus wethouder Huizing.

De verwachting is dat Provinciale Staten van Groningen in november 2015 de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening definitief vaststellen. Dinsdag meer in de papieren editie van Groot Groningen.